Kullanım Şartları

Download Supplier Agreement and Terms of Use

Güncelleme: 14 Kasım 2019

C2FO ​–​ Tedarikçiler için Şartlar ve Koşullar

Sitenin veya Hizmetin bir kullanıcısı olarak kaydolduğunuzda, bir birey veya temsil ettiğiniz şirketin yetkili bir temsilcisi olarak (“Siz“) Hizmete kayıt işlemi sırasında bilgilerini vermiş olduğunuz şirket (“Tedarikçi“) adına eriştiğinizi beyan ve taahhüt etmiş olursunuz.

İşbu belgeyle, Tedarikçiyi yasal olarak bağlama yetkisine sahip olduğunuzu ve Tedarikçi adına bu Anlaşmayı yapmak için usulüne uygun şekilde yetkili olduğunuzu beyan ve garanti ediyorsunuz. Hizmet size www.C2FO.com (“Site“) web sitesinde sunulur. Site, Hizmet veya Pollen, Inc. (“C2FO“) tarafından Site veya Hizmet ile ilgili olarak sunulan diğer hizmetler yalnızca Tedarikçi ve onun Yetkili Kullanıcıları tarafından kullanım için tasarlanmıştır.

Tedarikçi ve Yetkili Kullanıcıları tarafından Hizmetlere erişim ve bunların kullanımı, bu Anlaşmanın kabulüne bağlıdır. Aşağıdaki “KABUL EDİYORUM” düğmesine tıkladığınızda Tedarikçi adına o sırada geçerli kullanım şartlarına (“Anlaşma”) tabi olmayı kabul etmiş ve razı olmuş, ayrıca bu Anlaşmanın C2FO ile Tedarikçi arasında bağlayıcı bir sözleşme oluşturduğunu beyan ve garanti etmiş olursunuz. C2FO ve Tedarikçi bireysel olarak bir “Taraf” ve toplu olarak “Taraflar” olarak adlandırılabilir.

TANIMLAR. Bu Anlaşmada geçerli olan tanımlar aşağıdadır.

1.1 “Hızlandırılmış Ödeme” bir Ödül Dosyasında belgelenen Hizmet aracılığıyla fatura edilen tutar üzerinden bir indirim karşılığında hızlandırılmış ödeme ile sonuçlanan, tartışmalı olmayan spesifik bir fatura için anlaşmaya varılan ödeme şartlarında bireysel değişiklik anlamına gelir.

1.2 “Bağlı Kuruluş” bir Taraf ile ilgili olarak, bir Tarafı kontrol eden, bir Tarafça kontrol edilen veya bir Taraf ile ortak kontrol altında olan herhangi bir şirket veya başka bir varlık anlamına gelir.

1.2 “Yetkili Tedarikçi” (i) Alıcı tarafından Hizmeti kullanması ve Alıcı pazar yerine erişmesi için yetkilendirilen ve (ii) izin verilen kullanıma uygun olarak tüm şart ve koşulları kabul etmiş bir üçüncü taraf tedarikçi anlamına gelir.

1.3 “Yetkili Kullanıcı” Tedarikçi tarafından Tedarikçi adına Hizmete erişim ve hizmeti kullanım için Yetkilendirilmiş bir kullanıcı anlamına gelir.

1.4 “Ödül Dosyası” Alıcı tarafından onaylanan faturaların ödemesini hızlandırmak için Yetkili Tedarikçilerden Alıcıya verilen ve nominal değerde indirimlerle sonuçlanan ek indirim tekliflerinden derlenen elektronik dosya anlamına gelir.

1.5 “Alıcı” fatura edilen tutar üzerinden bir indirim karşılığında ihtilafsız bir faturanın hızlandırılmış ödemesini sağlamak için C2FO işletme sermayesi üzerinden Tedarikçiden ihtilafsız faturaların işlenmesi amacıyla C2FO ile sözleşme yapmış olan bir taraf anlamına gelir.

1.6 “C2FO Piyasa Kapanışı” Sitede belirtilen, işletme sermayesi piyasasının kapandığı ve her bir yerel iş günü boyunca erken ödeme verilme durumunun onaylandığı saat anlamına gelir.

1.7 “Gizli Bilgi” açıklayan Tarafça (“Açıklayan Taraf”) bilgileri alan Tarafa (“Alan Taraf”) sağlanan halka açık olmayan bilgiler anlamına gelir. Gizli Bilgi aşağıdaki anlamlara gelir:

(i) C2FO ile ilgili olarak, Hizmetle ilgili, Hizmetle bağlantılı veya Hizmetten ortaya çıkan tüm C2FO bilgileri, yazılımları, buluşları, teknik bilgiler, fikirler, programlar, aygıt programları ve Fikrî Mülkiyet Hakları;

(ii) Tedarikçi ile ilgili olarak, Tedarikçinin işi veya iş ortakları ile ilgili halka açık olmayan bilgilerin tamamı veya bir kısmı; ve

(iii) Taraflardan herhangi biri ile ilgili olarak, bu Anlaşmanın şartları, koşulları, fiyatlandırması ve diğer içerikleri, araştırma, ürün planları, ürünler, hizmetler, müşteriler, pazarlar, yazılımlar, yazılım kodları, yazılım belgeleri, gelişmeler, buluşlar, listeler, ticari sırlar, veri derlemeleri, süreçler, tasarımlar, çizimler, mühendislik, donanım yapılandırma bilgileri, pazarlama veya finans ile ilgili olanlar dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer bilgiler, teknik veriler veya teknik bilgiler.

Yukarıda söz edilenlere bakılmaksızın, Piyasa İstatistiklerini ve aşağıdaki nitelikleri taşıyan bilgiler, veriler veya teknik bilgiler Gizli Bilgi kapsamında değildir:

(i) Açıklandığı sırada kamuya açık olan veya Alan Tarafın hareketi ya da ihmali sonucunda değil, açıklama sonrasında kısıtlama olmaksızın kamuya açık hâle gelen;

(ii) Açıklama konusunda bir kısıtlama olmaksızın Alan Taraf tarafından bir üçüncü taraftan haklı olarak elde edilen;

(iii) Açıklama sırasında yasal olarak Alan Tarafın mülkiyetinde bulunan;

(iv) Açıklayan Tarafın yazılı yetkilendirmesiyle yayımlanmak için onaylanan; veya

(v)  Açıklayan Tarafın Gizli Bilgileri kullanılmadan Alan Taraf tarafından bağımsız olarak ve ayrı olarak geliştirilen.

1.8 “İçerik” Hizmetle birlikte kullanım için, şimdi bilinen veya gelecekte bilinecek olan herhangi bir ortamda, Tedarikçi tarafından veya Tedarikçi ile ilgili olarak C2FO’ya temin edilen herhangi bir veri, bilgi veya materyal anlamına gelir.

1.9 “Veri Koruma Yasaları” Kişisel Verilerin işlenmesi veya güvenliği ile ilgili olan ve Kişisel Verilerin C2FO tarafından işlenmesi konusunda geçerli olan tüm yasalar (1998 Veri Koruma Yasası dâhil) anlamına gelir.

1.10 “Mücbir Sebep” sınırlama olmaksızın, ortak düşmanın hareketleri, deprem, sel, yangın, salgın, terörist saldırıları, ambargolar, grev, işten çıkarma, devlet kanunlar veya emirleri ya da kısıtlamaları, doğal afetler, Hizmet sınırlamasının ötesinde internet bulunurluğunun olmaması (ör. omurga eşleme noktası, DNS ile ilgili sorunlar veya kök sunucu sorunları), üçüncü taraflardan ürün veya hizmet güvenceye alamama veya yapamama durumunun yerine getirmeyen Tarafın ihmali dolayısıyla meydana gelmediği herhangi başka bir neden dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bir Tarafın makul kontrolü dışındaki olaylar veya şartlar anlamına gelir.

1.11 “Bilgi” özellikler, çizimler, araçlar, örnekler, raporlar, derlemeler, kayıtlar, veriler, bilgisayar programları, çizimler, modeller ve sırlar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, yazılı, grafik, sözlü veya diğer somut veya somut olmayan biçimlerdeki teknik ya da işle ilgili bilgiler anlamına gelir.

1.12 “Fikrî Mülkiyet Hakları” patent hakkı, telif hakkı, ticaret sırrı, ticari unvan, hizmet işareti, ticari marka, manevi hak, teknik bilgi ve herhangi bir kanun veya uluslararası sözleşme altında ve dünyanın her ülkesinde ya da yargı alanında, mülkiyet hakkı doğan fikrî buluşlar olarak kabul edilen diğer benzer haklar veya maddi olmayan duran varlıklar ve yukarıda söz edilenlerin şu anda yürürlükte olan veya bundan sonra yürürlükte olacak olan tüm tescilleri, başvuruları, ifşaları, yenilemeleri, uzantıları, süreklilikleri veya yeniden baskıları anlamına gelir.

1.13 “Piyasa İstatistikleri” C2FO’nun performansını, örneklemesini, ürün veya hizmetlerini optimize etmek, yapılandırmak, sunmak veya iyileştirmek için diğer bilgilerle birleştirilebilecek, İşlem Bilgileriyle (ör. tedarikçi tescil/katılım fiyatları, bölümleme analizi, teklif faaliyeti, fatura yükleme trend analizi ve sektör, alt sektör ve coğrafi trend analizi) bağlantılı özetlenmiş, türev, birleştirilmiş, kimliği gizlenmiş veya atfedilemeyecek istatistiksel bilgiler anlamına gelir.

1.14 “Taraf” veya “Taraflar” duruma göre ayrı ayrı veya bir arada, C2FO ve Tedarikçi ve izin verilen herhangi ve tüm halefler ve devralanlar anlamına gelir.

1.15 “Kişi” bir birey, ortaklık, şirket (işletme tröstü dâhil), anonim şirket, tröst, adi ortaklık, ortak girişim, limited şirket, bir devlet veya bunun herhangi bir siyasi alt bölümü ya da aracısı veya herhangi başka bir varlık anlamına gelir.

1.15 “Vekil Teklifi” Tedarikçi adına ve Tedarikçinin yetkilendirmesiyle C2FO tarafından Alıcıya yapılan bir tekliftir.

1.16 “Kalan Veri” Hizmetlere ve ilgili Ödül Dosyalarına kaydolan ve/veya katılan tedarikçiler için tüm veriler (ör. fatura bilgileri, indirim teklifleri, satın alma emirleri ve faturalarla bağlantılı tarihler ve proje numaraları dâhil olmak üzere Hizmet aracılığıyla Alıcı ile Yetkili Tedarikçiler arasında paylaşılan kopyalanarak çoğaltılmış bilgiler) anlamına gelir.

1.17 “Yaptırımlar” zaman zaman herhangi bir Yaptırım Uygulayan Merci tarafından getirilen, yönetilen veya uygulanan ekonomik, ticari veya finansal yaptırımlar, zorunluluklar veya ambargolar anlamına gelir.

1.18 “Yaptırım Uygulayan Merci” Amerika Birleşik Devletleri (sınırlama olmaksızın, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Denetim Dairesi, ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu dâhil), Birleşik Krallık (sınırlama olmaksızın, Majestelerinin Hazinesi dâhil), Avrupa Birliği ve herhangi bir AB üye devleti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve diğer ilgili yaptırım uygulayan merci anlamına gelir.

1.19 “Yaptırıma Tabi Yargı Alanı” herhangi bir zamanda, Yaptırımların konusu olan veya hükûmeti Yaptırımların konusu olan bir ülke veya bölge anlamına gelir.

1.20 “Yaptırıma Tabi Kişi” herhangi bir zamanda (a) herhangi bir Yaptırım Uygulayan Merci tarafından sürdürülen herhangi bir Yaptırımla ilgili listede yer alan herhangi bir Kişi veya (b) Yaptırıma Tabi Yargı Alanında yer alan, teşkil edilmiş veya ikamet eden herhangi bir kişi.

1.21 “C2FO” markalı “Hizmet” önceki hizmete kıyasla aynı işlevi veya daha fazla işlev sunan herhangi bir ardıl veya yenileme ya da gelecekteki hizmetler dâhil olmak üzere, ihtilafsız faturaların nominal değerinde bir indirim ile ödemenin hızlandırılmasını teklif etmek, kabul etmek ve belgelemek (Ödül Dosyaları biçiminde) için Alıcı (bu Anlaşmaya uygun olarak) ve Yetkili Kullanıcıları tarafından erişilen ve kullanılan C2FO’nun tescilli elektronik fatura ön ödeme indirimi piyasaya dahalı uygulama hizmetleri platformu, ilgili araçlar ve diğer hizmetler anlamına gelir .1.22 “Yazılım” (i) herhangi bir tescilli şema, veri işleme veya saklama uygulamaları, araçları, metodolojileri, veri tabanları dâhil olmak üzere Hizmetin kurulması, işletilmesi ve/veya temininde C2FO tarafından kulanılan herhangi bir tescilli C2FO bilgisayar yazılımı programı veya uygulaması ya da üçüncü taraf lisans verenlerinin bilgisayar yazılımı programı veya uygulamaları ve (ii) bunlara ait tüm kaynak kodu, belgeler, güncellemeler, yükseltmeler ve türev çalışmaları anlamına gelir.

1.23 “Tedarikçi Hizmetleri” üye olma sürecinde belirlendiği gibi veya zaman zaman Tedarikçi ile C2FO arasında yazılı olarak kararlaştırıldığı gibi C2FO tarafından sağlanacak olan uygulama, eğitim veya destek gibi herhangi bir danışmanlık hizmeti anlamına gelir.

1.24 “İşlem Bilgileri” herhangi bir tarafça doğrudan veya dolaylı olarak C2FO’ya açıklanan, Hizmet aracılığıyla oluşturulan veya paylaşılan tüm veriler, İçerik ve bilgiler anlamına gelir, ancak açıklandığı sırada Gizli Bilgi tanımına listelenmiş bir istisna kapsamında yer alan herhangi bir bilgiyi içermez.

2.  HİZMETE ERİŞİM

2.1 Kullanım. C2FO işbu belgeyle Tedarikçiye, Yetkili Kullanıcıların aşağıdaki kısıtlamalara tabi olarak Hizmete erişmelerine ve Hizmeti kullanmalarına izin vermesi için münhasır olmayan, devredilemez, sınırlı bir hak verir:

(i) Tedarikçi, Hizmeti yalnızca Tedarikçinin kendi dâhilî iş amaçları için kullanabilir; ve (ii) Tedarikçi (A) Hizmetin tamamının veya herhangi bir bölümünün kopyalarını oluşturamaz; (B) Hizmeti herhangi başka bir kişiye veya varlığa satamaz, alt lisansını veremez, dağıtamaz, kiralayamaz, kiraya veremez veya devredemez; (C) Hizmete dayalı olarak türev çalışmaları tadil edemez, tersine mühendislik uygulayamaz, kaynak koda dönüştüremez, parçalara ayıramaz, çeviremez, değiştiremez veya oluşturamaz; (D) Yetkili Kullanıcılar hariç olmak üzere, herhangi bir üçüncü tarafın Hizmeti kullanmasına izin veremez;

(E) Hizmete veya Hizmetten İnternet “bağlantıları” oluşturamaz veya Tedarikçinin ya da Yetkili Kullanıcılarının kendi intranetleri dışında veya başka şekilde Hizmetin bir bölümünü oluşturan herhangi bir içeriği kendi dâhilî iş amaçları için “çerçeveleyemez” veya “yansıtamaz”, (F) ilgili yasaları ihlal ederek istenmeyen posta yineleyen veya talep edilmemiş mesajlar gönderemez, (G) çocuklara zararlı olan veya üçüncü taraf gizlilik haklarını ihlal eden materyaller dâhil olmak üzere, ihlal edici, müstehcen, tehdit edici, karalayıcı veya başka şekilde yasa dışı ya da haksız materyal gönderemez veya saklayamaz, (H) yazılım virüsleri, solucanlar, Truva atları veya diğer zararlı bilgisayar kodlarını, dosyaları, komut dosyalarını, ajanları veya programları içeren materyal gönderemez veya saklayamaz; (I) Hizmetin ya da içinde yer alan verilerin bütünlüğüne ya da işleyişine müdahale edemez veya bunları bozamaz; veya

(J) Hizmete veya ilgili sistemlerine ya da ağlarına yetkisiz erişim elde etme girişiminde bulunamaz.

2.2 Hizmete Erişim. C2FO, Alıcının talimatıyla ve Alıcı adına, Tedarikçiye oturum açma ekranına erişim verecektir ve Tedarikçinin, gizli olacak olan ve Hizmetlere erişmek için Yetkili Kullanıcılar tarafından kullanılacak olan benzersiz bir oturum açma kimlik bilgisi (“Kullanıcı Adı” ve “Parola“) oluşturmasına izin verilecektir. Tedarikçi, Tedarikçi tarafından oluşturulan herhangi bir Kullanıcı Adı ve Parola altında oluşan tüm faaliyetlerden tek başına sorumlu ve yükümlü olacaktır. Tedarikçi, Kullanıcı Adının veya Parolanın yetkisiz kullanımını derhâl C2FO’ya bildirecektir ve C2FO yetkisiz kullanıma değinmek için uygun gördüğü önlemi alacaktır. Tedarikçi, Hizmete C2FO’nun zaman zaman belirlenen ve şu anda, uygulanabilir olduğu ölçüde, 128 bit SSL şifreleme kullanan web tarayıcılarının kullanımını gerekli kılan makul standartlarına uygun olarak güvenli bir şekilde erişmeyi kendisi adına kabul eder ve Yetkili Kullanıcılarının bu şekilde erişmesini zorunlu kılmayı kabul eder.

3.  KAPSAM, BULUNURLUK VE DEĞİŞİKLİKLER

3.1 Hizmetin Kapsamı. Hizmet, sorumlular olarak Tedarikçi ile Alıcılar arasında işlemleri mümkün kılmak üzere tasarlanmıştır ve C2FO, Tedarikçiyi veya Alıcılardan herhangi birini herhangi bir şekilde temsil etmez veya onlar namına hareket etmez. C2FO, Tedarikçi ile Hizmeti kullanan herhangi bir Alıcı arasında yapılan herhangi bir işlem, anlaşma veya düzenleme ile ilgili olarak bir taraf, üçüncü taraf lehdar veya ifa garantörü değildir. Özellikle, (i) C2FO, Hizmet aracılığıyla erişilen içerik veya hizmetlerin içeriğinin niteliğini, güvenliğini, yasallığını veya kullanılabilirliğini, İçeriğin, malların ve/veya erişilen ilgili hizmetlerin sunulduğu hüküm ve şartları ya da

Tedarikçinin bir Alıcı ile imzalayabileceği herhangi bir anlaşmaya uyumunu denetlemez; (ii) C2FO, Tedarikçi ve herhangi bir Alıcı tarafından kabul edilen herhangi bir ödemeyi almak veya dağıtmak için görev üstlenmez; ve (iii) C2FO hiçbir şart altında Tedarikçi tarafından erişilen herhangi bir İçerik, mal ve/veya ilgili hizmetlerde hiçbir şekilde bir çıkar elde edemez veya başka şekilde bunların temlik işlemleri silsilesi içinde olduğu kabul edilmez. Tedarikçi, C2FO’nun herhangi bir Tedarikçi İçeriğinin, malının ve/veya ilgili hizmetlerinin teminini yöneten hüküm ve şartlar için hiçbir sorumluluk üstlenmediğini kabul eder.

Tedarikçi, Tedarikçi ile Hizmeti kullanan Alıcılar arasında yapılan herhangi bir işlem, anlaşma veya düzenlemeden ortaya çıkan sorunları özel olarak ilgili Alıcı ile birlikte ele alacaktır ve herhangi bir Alıcının işlemlerinden veya ihmallerinden herhangi bir şekilde C2FO’yu sorumlu veya yükümlü tutmayacaktır. Tedarikçi, C2FO piyasa kapanışlarının ilgili Alıcı için bir iş gününde gerçekleşeceğini kabul eder.

3.2 Hizmeti kullanmanın etkisi. Tedarikçi, Hizmeti kullanmanın etkisinin Alıcının Tedarikçiye bir Hızlandırılmış Ödeme yapmasıyla sonuçlandığını onaylar ve kabul eder. Hızlandırılmış Ödemeyi kabul ederek, Tedarikçi, Hızlandırılmış Ödemeyi, bir Hızlandırılmış Ödemeye tabi olan herhangi bir faturanın tam ve nihai ödemesi olarak kabul etmeye ve bu faturaya göre borçlu olunan herhangi bir tutarı tam olarak karşılamaya razı olur. Tedarikçi, Alıcının bu Bölüm

3.2‘nin bir üçüncü taraf lehdarı olduğunu ve Alıcının burada yer alan hükümleri uygulayabileceğini kabul eder. Tedarikçi, yerel pazar vergi yönetmeliklerine uymak için Alıcıya belgeler sunması gerekebileceğini kabul eder. Talep edilen belgelerin Alıcı veya Pollen Inc. tarafından belirtilen zaman dilimi içinde sunulmaması durumunda, Tedarikçi, faturasının/faturalarının erken ödemesini alamayabilir. Tedarikçi ayrıca, Hizmet içindeki Hızlandırılmış Ödeme için bir Tedarikçi indirim teklifi ile bağlantılı yıllık yüzde hesaplamasında Bankacıların Yuvarlama tekniğinin kullanıldığını ve yüzde birin (1) sekizde biri (1/8) kadar toleransa sahip olduğunu kabul eder.

Hızlandırılmış faturalar Birleşik Krallık’tan Alıcılarla ilgili olduğunda, ödül dosyası, uygun olduğunda, bir Tedarikçinin KDV kayıtlarında bir düzeltme göndermesini gerekli kılar. Tedarikçi, ödül dosyasını SI 1994/2518 sayılı 24 numaralı Yönetmeliğe uygun olarak KDV kayıtlarını ayarlamak için uygun bir belge olarak ele alabilir. Lütfen doğru bir KDV ayarlaması sağlamanın sorumluluğunun yalnızca Tedarikçiye ait olduğunu ve ödül dosyasında yer alan bilgilerin, Alıcının önceden Hizmete yüklemiş olduğu bilgilere dayalı olduğundan, C2FO’nun sorumluluğu olmadığını unutmayın. Özellikle, Tedarikçinin orijinal faturada KDV almadığı, ancak ödül dosyasında bir KDV ayarlaması tutarının görüldüğü durumda, KDV kayıtlarınızda ayarlama yapılmamasını sağlamak yalnızca Tedarikçinin sorumluluğudur.

Tedarikçi, gerekli olduğunda C2FO’yu kredi notları (değiştirilmiş bir Ödül Dosyası biçiminde olanlar dâhil) vermek için sınırlı bir amaca yönelik temsilci olarak tayin ederek bir Hızlandırılmış Ödeme karşılığında Hizmet aracılığıyla indirimin kabul edildiğini belirtmiş olur. Tedarikçi, Hızlandırılmış Ödemelerle ilgili bu kredi notlarının Tedarikçinin muhasebe defterlerinde düzgün şekilde kaydedildiğini doğrular.

3.3 Vekil Teklifi. Tedarikçi, C2FO’nun Hızlandırılmış Ödemeler teklif etmek veya kabul etmek için Tedarikçi tarafından Yetkilendirilmiş bir Kullanıcı adına ve yönlendirmesiyle (e-posta, kısa mesaj, sesli mesaj ve/veya Hizmet yapılandırması aracılığıyla yapılanlar dâhil) sınırlı amaca hizmet eden bir Yetkili Kullanıcı olarak hareket edebileceğini kabul eder. Vekillik Teklifi, Tedarikçiye kolaylık sağlama açısından isteğe bağlı bir hizmet programı olarak sunulur. Buna göre, C2FO bir Vekillik Teklifi sağlama konusunda bir taahhüt altında değildir ve kendi tek takdirine bağlı olarak her an programı sunmayı durdurabilir.

3.4 Hizmetin Kullanılabilirliği. Tedarikçi, Hizmetin bulunurluğunun bağlantı hizmetlerinin ve işlevlerinin İnternete ve İnternet kullanılabilirliğine tabi olduğunu ve İnternette arızalara olabileceğini onaylar ve kabul eder. Buna göre, C2FO söz konusu bağlantı hizmetlerinin ve diğer ağ işlevlerinin herhangi bir nedenle bulunur olmaması sonucunda ortaya çıkan veya bununla bağlantılı olan bu Anlaşmanın herhangi bir beyanının, garantisinin veya taahhüdünün ihlali için herhangi bir yükümlülük taşımayacaktır.

3.5 Hizmetin Değiştirilmesi. Tedarikçi, C2FO’nun Hizmeti, adlarını veya Hizmetin bulunur kılınma şeklini değiştirebileceğini ve bu değişikliklerin Tedarikçinin Hizmete erişim şekillerinde farklılıklar yaratabileceğini bilir ve kabul eder. Tedarikçi ayrıca Tedarikçiye makul süre önceden yazılı bildirim gönderilmesi üzerine, C2FO’nun Hizmetlerin herhangi birini yenisiyle değiştirme hakkını saklı tuttuğunu anlar ve kabul eder.

3.6 Tedarikçi Hizmetleri. Üye olma sürecinde kabul edildiği veya Taraflar arasında başka şekilde kabul edildiği durumda, C2FO Tedarikçi Hizmetlerini Tedarikçiye sunacaktır.

3.7 Tazminat. Tedarikçi, C2FO’yu ve müdürlerini, görevlilerini, üyelerini, yöneticilerini, ve çalışanlarını bu Anlaşmanın Tedarikçi tarafından ihlalinden ortaya çıkan veya bununla ilgili olan herhangi bir üçüncü taraftan gelen bir iddia nedeniyle herhangi bir zamanda ileri sürülecek tüm talepler, işlemler, yükümlülükler, kayıplar, harcamalar, zararlar ve masraflara (makul avukat ücretleri dâhil) karşı; Tedarikçinin Hizmeti kullanımı veya kötüye kullanımından ortaya çıkan, bir Alıcı tarafından ileri sürülen herhangi bir talebe karşı veya bir Tedarikçinin bu Anlaşmada yer alan C2FO’ya yönelik beyanları veya garantileriyle tutarsız olan herhangi bir talebe karşı tazmin edecek, savunacak ve beri kılacaktır.

4.  MÜLKİYET HAKLARI

4.1 Teknolojinin Mülkiyet Hakkı. C2FO, Yazılım, Piyasa İstatistikleri ve Hizmet ile ilgili olan tüm Fikrî Mülkiyet Hakları, bütün olarak veya kısmen, C2FO’nun ve üçüncü taraf lisans verenlerinin münhasır mülkiyeti olacak ve o şekilde kalacaktır. Tedarikçi, kendisi adına veya herhangi bir üçüncü taraf adına C2FO’nun Fikrî Mülkiyet Haklarını ihlal etmeyecektir.

4.2 Piyasa İstatistikleri. Tedarikçi, C2FO’nun Piyasa İstatistikleri oluşturmak için İşlem Bilgilerini kullanabileceğini kabul eder.

4.3 İçeriğin Mülkiyet Hakkı. Hizmetin sunulması sırasında C2FO’ya sunulan İçeriğe ilişkin tüm mülkiyet, hak ve menfaat, ilgili Tedarikçinin veya diğer üçüncü taraf sahiplerin mülkiyeti olarak kalacaktır. Eğer İçeriğin tümü veya bir bölümü gerçek veya tehdit edilen bir hukuk davasının konusu hâline gelirse ya da C2FO bu içeriğin üçüncü tarafın Fikrî Mülkiyet Haklarını veya ilgili yasayı ihlal edebileceğine inanırsa, C2FO, Tedarikçiye herhangi bir yükümlülük getirmeksizin bu İçeriği derhâl kaldırma hakkına sahip olacaktır. C2FO tarafından üçüncü taraf lisans verenlere lisans verilen ve Hizmetin sunulması sürecinde kullanılan, varsa, tüm mülkiyet hakkı, hak ve menfaat C2FO’nun veya üçüncü taraf lisans verenlerinin münhasır mülkiyeti olarak kalacaktır.

4.4 Öneriler. C2FO, Hizmet ile ilgili olarak Tedarikçi ve onun Yetkili Kullanıcıları tarafından sunulan tüm öneri, fikir, geliştirme talepleri, geri bildirim, tavsiye veya diğer bilgileri kullanmak ya da Hizmete bütünleştirmek için telifsiz, dünya çapında, sürekli ve geri alınamaz bir lisansa sahip olacaktır.

4.5 Tedarikçinin C2FO’ya lisansı. Tedarikçi işbu belgeyle, C2FO’nun Tedarikçinin adını, logolarını ve ticari markalarını, Tedarikçiyi bu Anlaşmanın süresi boyunca pazarlama materyalleri, reklamlar, müşteri listeleri, basın bültenleri, sunumlar ve yayınlar dâhil olmak üzere C2FO’nun pazarlama ve halkla ilişkiler amaçları doğrultusunda Sitenin ve Hizmetlerin bir kullanıcısı olarak belirlemek üzere kullanması için C2FO’ya sınırlı, devredilemez bir lisans verir. C2FO, Tedarikçinin adını, logolarını ve ticari markalarını diğer kullanımları için Tedarikçinin önceden yazılı iznini almalıdır, bu izin makul olmayan bir şekilde esirgenemez veya geciktirilemez . 

5.  GİZLİLİK VE VERİ KORUMASI

5.1 Gizli Bilgilerin Açıklanmaması.Tarafların her biri diğer Tarafın Gizli Bilgilerini en katı gizlilik (bilmesi gereken esası) doğrultusunda tutacak ve bu Gizli Bilgileri hiçbir üçüncü tarafa açıklamayacaktır. Tarafların her biri (i) Gizli Bilgileri yalnızca bu Anlaşmanın amaçları doğrultusunda ve bu Anlaşmada açıkça izin verildiği şekilde kullanmayı; (ii) bu Anlaşmada açıkça izin verildiği durum haricinde Gizli Bilgilerin veya herhangi bir bölümünün kopyalarını almamayı veya saklamamayı; (iii) orijinal bilgilerin içinde veya üzerinde yer alan veya Açıklayan Tarafın başka şekilde makul olarak talep edebileceği tescilli yazılarını veya diğer bildirimleri (Açıklayan Tarafa veya bir üçüncü tarafa ait) herhangi bir Gizli Bilginin herhangi bir kopyasının üzerinde yeniden üretmeyi ve sürdürmeyi; ve (iv) bu Anlaşmayı Gizli Bilgi olarak ele almayı kabul eder. Alan Taraf, Açıklayan Tarafın Gizli Bilgilerinin bilinen yetkisiz kullanımını, sahipliğini veya açıklanmasını yazılı olarak Açıklayan Tarafa bildirecektir. Açıklayan Taraf, Açıklayan Tarafın Gizli Bilgilerinin bu gibi yetkisiz kullanımı, sahipliği veya açıklanması ile ilgili olarak yasal işlem yapma veya başka bir işlem yapma tek hakkına sahip olacaktır (ancak hiçbir yükümlülük altında olmayacaktır) ve Alan Taraf, bu çabalar sırasında Açıklayan Taraf ile iş birliği yapacaktır.

5.2 Çareler. Taraflar, bu Anlaşmanın diğer başka bölümlerine bakılmaksızın, ihlal etmeyen Tarafın çıkarlarını korumak için parasal tazminatların yanı sıra, geçici veya kalıcı ihtiyati tedbirler dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere adil bir çare arama hakkına sahip olacaktır. Burada belirtilen hiçbir şey, Taraflar için var olan diğer çareleri sınırlandıracak şekilde yorumlanmayacaktır.

5.3 Resmî Mercilere Açıklamalar. Eğer Alan Taraf, mahkeme emri, mahkeme çağrısı veya benzer bir yasal işlemin bir sonucu olarak Gizli Bilgileri hukuken açıklamak zorunda kalırsa (“Zorunlu Olarak Açıklama“), Alan Taraf, Açıklayan Tarafa (izin verilirse) derhâl yazılı bildirim verecektir. Alan Taraf, Açıklayan Tarafın Zorunlu Olarak Açıklamayı bozma, değiştirme veya karşı çıkma yönündeki makul çabalarında iş birliği yapacak ve bu bilgileri yalnızca yasal olarak gerekli olduğu ölçüde açıklayacaktır. Burada aksi yöndeki hiçbir şeye bakılmaksızın, bir Zorunlu Olarak Açıklama yukarıdaki Bölüm 5.1’in ihlali olarak kabul edilmez.

5.4 Veri Koruması. C2FO’nun Hizmeti sunmanın bir sonucu olarak herhangi bir Kişisel Veriye sahip olduğu ölçüde, Tedarikçi, C2FO’nun bunu Veri İşleyicisi olarak yaptığını ve Tedarikçinin söz konusu Kişisel Verilerle ilgili olarak Veri Denetçisi olduğunu ve bu Kişisel Verilerle ilgili olarak: (i) C2FO’nun bu Kişisel Verileri yalnızca bu Anlaşmanın şartlarına ve zaman zaman Tedarikçi tarafından C2FO’ya makul olarak verilen yasal yazılı talimatlara uygun olarak Hizmeti sunma amacı için işleyeceğini; ve (ii) Tedarikçinin bu Kişisel Verilerin yetkisiz veya yasa dışı şekilde işlenmesine karşı ve söz konusu Kişisel Verilerin kazara kaybedilmesine veya imha edilmesine ya da bunlara bir zarar gelmesine karşı uygun teknik ve kurumsal güvenlik önlemlerine sahip olacağını kabul eder. Bu Anlaşmanın amaçları doğrultusunda, “Kişisel Veri”, “Veri İşleyicisi” ve “Veri Denetleyicisi” terimleri 1998 Veri Koruma Kanununda belirlenen anlamlara sahip olacaktır.

5.5 Uluslararası Veri Aktarımları. C2FO ve Tedarikçi, Hizmetin sunulmasının sonucu olarak sahip olunan herhangi bir Kişisel Verinin C2FO’nun Bağlı Kuruluşu tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde barındırılacağını veya depolanacağını kabul eder. Bu Kişisel Verilerle ilgili olarak, C2FO söz konusu Kişisel Verilerle ilgili olarak yürürlükteki Veri Koruma Kanunlarına uymak için uygun önlemleri aldığını beyan ve garanti eder.

6.  SÜRE VE FESİH

6.1 Süre. Bu Anlaşma, Tedarikçinin veya herhangi bir Yetkili Kullanıcının Siteye ilk kaydolduğu ve bu şartları kabul ettiği tarihte geçerlilik kazanır ve Hizmet C2FO tarafından Tedarikçiye sunulduğu süre boyunca yürürlükte kalır.

6.2 Gerekçeyle Fesih. C2FO, (a)(i) Tedarikçinin bu Anlaşma altında temerrüde düşmesi durumunda;

(ii) söz konusu temerrüdün Tedarikçiye temerrüt bildiriminin sunulmasından sonra üç

(3) iş günü içinde çözülmemesi durumunda; veya (b) Tedarikçinin iş faaliyetlerini feshetmesi veya askıya alması durumunda, müflis duruma gelmesi hâlinde, vadesi geldiğinde borçlarını ödeyememe durumunu yazılı olarak kabul etmesi durumunda, alacaklıların yararına bir devir yapması durumunda veya bir yediemin, alıcı veya benzer merciin doğrudan denetimine tabi hâle gelmesi ya da ilgili yasa altında herhangi bir iflas veya müflislik işleminin konusu hâline gelmesi durumunda bu Anlaşmayı feshedebilir.

6.3 Nedensiz Fesih. Tarafların biri diğer Tarafa en az otuz (30) gün önceden bildirim göndermek suretiyle kendi takdirine bağlı olarak bu Anlaşmayı herhangi bir nedenle feshedebilir.

6.4 Feshin Geçerliliği. Bu Anlaşmanın buradaki şartlara uygun olarak feshedilmesi üzerine, C2FO Tedarikçinin Hizmete erişimini ve Hizmeti kullanımını derhâl sonlandırabilir. Tedarikçi, Hizmeti kullanımını derhâl sonlandıracak ve Tedarikçinin C2FO’dan almış olduğu tüm Gizli Bilgileri imha edecektir. C2FO, tüm Kalan verilerin bir (1) suretini arşivleme, dava etme, düzenleme, finansal ve denetim takip amaçlarıyla feshin ardından en az yedi (7) yıl süreyle standart veri güvenliği, denetim ve muhasebe uygulamalarına uygun olarak saklayabilir. C2FO’nun normal iş süreci boyunca tutulan yedekleme veya arşiv sistemlerindeki kayıtları onaylayarak temizleyip silmesi veya temizlemesi gerekmemektedir.

6.5 Geçerliliğini Sürdürme. Bu Anlaşmanın herhangi bir feshine bakılmaksızın, Bölüm 5.1 ila 5.3 (“Gizlilik”) beş (5) yıl süreyle geçerliliğini koruyacaktır, Bölüm 9.3 (“Çalışan Talep Etme”) bir (1) yıl süreyle geçerliliğini koruyacaktır, Bölüm 3.6 (“Tazminat”), 4 (“Mülkiyet Hakları”), 7 (“Feragat; Garanti; Sorumluluğun Sınırlandırılması”) ve Bölüm 8.5 (“Geçerli Kanun”) ise bu Anlaşmanın feshedilmesi üzerine süresi olarak geçerliliğini koruyacaktır. Bu anlaşma kapsamında verilen diğer tüm haklar fesih üzerine sona erecektir.

7.  FERAGAT; GARANTİ; SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI.

7.1 Feragat. Yasaların izin verdiği azami ölçüde ve bu Anlaşmada belirsiz olmayacak bir biçimde ve açıkça belirtildiği durum haricinde, Tedarikçi Hizmetleri “olduğu gibi” temin edilir ve C2FO, bu Anlaşmayla bağlantılı, bununla ilgili veya bundan ortaya çıkan tüm zımni garantileri, şartları ve beyanları (nitelik, beceri ve dikkat ve belirli bir amaca uygunluk ile bağlantı dâhil) ve Hizmete erişimin veya kullanımının hatasız, güvenli veya kesintisiz olacağına ya da bilgilerin veya içeriğin doğru veya zamanında olacağına ilişkin herhangi bir beyan, şart veya garantiyi özellikle hariç tutar ve bunlardan feragat eder.

7.2 Tedarikçinin Garantisi. Tedarikçi, (i) Yetkili Kullanıcılarının Tedarikçi adına hareket etme yetkisine sahip olduğunu; ve (ii) tüm İşlem Bilgilerinin veya bu anlaşma kapsamında Tedarikçi tarafından C2FO’ya sunulan diğer materyallerin (A) Fikrî Mülkiyet Hakları dâhil olmak üzere, herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmeyeceğini,

(B) ilgili yasa, tüzük, kararname veya yönetmelikleri ihlal etmeyeceğini; veya (C) virüs, truva atları, solucanlar, saatli bombalar, iptal botları veya diğer benzer zararlı ya da istenmeyen programlama rutinlerini içermeyeceğini beyan ve garanti eder. Tedarikçi: (i) ilgili yasalar uyarınca usulüne uygun şekilde teşkil edildiğini, geçerli bir şekilde varlığını sürdürdüğünü ve iyi bir itibara sahip olduğunu; (ii) bu Anlaşma kapsamında ifa etme, teslim etme ve yerine getirme gücüne ve yetkisine sahip olduğunu; ve (iii) bu Anlaşmanın, şartlarına uygun olarak uygulanabilir geçerli ve bağlayıcı bir yükümlülük teşkil ettiğini garanti eder.

7.3 Yükümlülüğün Sınırlandırılması. Yasaların izin verdiği azami ölçüde, C2FO (ve hiçbir C2FO alt yüklenicisi) hiçbir durumda, Tedarikçi söz konusu zararların olasılığından haberdar edilmiş olsa bile, ihmal dâhil olmak üzere, iddia edilen bir sözleşme ihlali olarak ya da haksız fiil olarak, Hizmetin veya Tedarikçi Hizmetlerinin temin edilmesi, yerine getirilmesi veya kullanılması ile bağlantılı olarak veya bunların sonucunda ortaya çıkan herhangi bir türden kâr veya gelir kaybı, iş kaybı, beklenen tasarruf kaybı, kullanım kaybı, iş kesintisi, veri kaybı veya ikame mal, teknoloji veya hizmetlerin satın alma maliyetleri, karşılama veya ceza ya da uyarı niteliğinde masraf, veya doğrudan, dolaylı, özel, arızi ya da sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan sorumlu olmayacaktır. Ayrıca, C2FO (veya hiçbir C2FO alt yüklenicisi) Hizmetin veya Tedarikçi Hizmetlerinin tesliminde veya yerine getirilmesinde gecikmenin neden olduğu zararlardan sorumlu olmayacaktır. C2FO’nun bu Anlaşmanın ifası veya öngörülen ifası ile bağlantılı olarak ortaya çıkan sözleşme, haksız fiil (ihmal veya yasal yükümlülük ihlali dâhil), yanlış beyan, zararı karşılama veya başka şekildeki toplu yükümlülüğü, hiçbir durumda, ihlalin veya zarara neden olduğu iddia edilen olayın meydana gelmesinden önceki altı (6) ay boyunca bu Anlaşmaya göre Tedarikçi tarafından C2FO’ya fiilen ödenen ücretleri veya 100,00 ABD dolarını, hangisi daha büyükse, aşmayacaktır.

7.4 Hariç Tutma. Bu Anlaşmada yer alan hiçbir şey, C2FO’nun ihmali dolayısıyla meydana gelen ölüm veya kişisel yaralanma ya da dolandırıcılık veya hileli yanlış beyan konusunda C2FO’nun yükümlülüğünü hariç tutmaz.

8.  GENEL

8.1 Uyum. Tedarikçi: (i) Yaptırıma Tabi Kişi olabilecek olan bir Yetkili Kullanıcı ile ilgili olarak sahip olduğu herhangi bir bilgiyi C2FO’ya temin edeceğini; (ii) C2FO’nun ticari olarak makul takdir yetkisine bağlı olarak herhangi bir Yetkili Kullanıcının bir Yaptırıma Tabi Kişi olduğunu belirlemesi durumunda, C2FO’nun Yaptırıma Tabi Kişinin Yetkili Kullanıcı konumunu etkisiz bırakabileceğini, (iii) Tedarikçinin tüm ilgili yasa ve yönetmeliklere, rüşvet/yolsuzlukla mücadele, kara para aklamayı önleme ve ihracat denetimi yasalarına uyacağını; (iv) Tedarikçinin Yaptırıma Tabi Kişi olarak listelenmesi durumunda, Tedarikçinin C2FO’yu bilgilendireceğini; ve (v) C2FO’nun ticari olarak makul takdir yetkisine bağlı olarak Tedarikçinin Yaptırıma Tabi Kişi olduğunu belirlemesi durumunda, C2FO’nun

Tedarikçinin konumunu etkisiz bırakabileceğini ve Tedarikçi için Hizmete başka fatura gönderilmeyeceğini kabul eder.

8.2 Bildirimler. Bu Anlaşmanın şartları altında gerekli olan veya izin verilen herhangi bir bildirim bizzat, faks yoluyla, gece kuryesi hizmetiyle teslim edilecek veya birinci sınıf, taahhütlü veya iadeli taahhütlü posta, posta ücreti ödenmiş şekilde, eğer Tedarikçiye gönderilecekse: üye olma süreci sırasında Tedarikçi tarafından temin edilen adrese veya C2FO’ya gönderilecekse: Attention: C2FO – Legal Notices, 2020 West 89th Street, Suite 200, Leawood, Kansas 66206 adresine gönderilecektir. Tüm bu bildirimler, teslim alınmaları üzerine verilmiş kabul edilecektir.

8.3 Üçüncü Taraf Hakları. Bu Anlaşmada açıkça öngörülen durumlar hariç olmak üzere, bu Anlaşma bu Anlaşmanın bir Tarafı olmayan hiçbir kişiye hiçbir hak vermez.

8.4 Çalışan Talep Etme. Tarafların hiçbiri, doğrudan veya dolaylı olarak, kendisi için veya başka bir kişi, firma, şirket ya da başka bir varlık adına, sorumlu, temsilci, çalışan, hissedar, ortak, üye, görevli, müdür, tek malik veya başka bir suretle, söz konusu çalışanın veya bağımsız yüklenicinin diğer Taraf için çalıştığı süre boyunca ve söz konusu çalışanın veya bağımsız yüklenicinin diğer Taraf için yerine getirdiği en son hizmetlerin süresinin hemen sonrasındaki bir (1) yıl süreyle diğer Tarafın çalışanlarından ya da bağımsız yüklenicilerinden diğer Tarafın istihdamından veya hizmetinden ayrılmalarını talep etmeyecek veya talep etmeye katılmayacak veya talep etmeyi desteklemeyecektir.

8.5 Devir ve alt sözleşme yapma. Bu Anlaşma veya bu Anlaşma altındaki hiçbir hak, bütünüyle veya kısmen, gönüllü olarak veya yasa marifetiyle, C2FO’nun önceden yazılı izni olmaksızın devredilemez veya başka şekilde aktarılamaz. Yukarıda söz edilenlere tabi olarak, bu Anlaşma Taraflar ve onların ilgili halefleri ve atadıkları üzerinde bağlayıcı olacaktır ve onların lehine hüküm ifade edecektir. Aksine hiçbir şey dikkate alınmaksızın, C2FO bu anlaşma altındaki yükümlülüklerinin herhangi birini üçüncü taraflara alt sözleşme yapma hakkına sahip olacaktır.

8.6 Geçerli Kanun. Bu anlaşma ve bu anlaşmadan ya da konusu veya oluşumundan ortaya çıkan veya bununla bağlantılı olan herhangi bir uyuşmazlık veya iddia (sözleşme dışı anlaşmazlıklar veya iddialar dâhil), yasaların çatışması ilkelerine atıfta bulunmaksızın, ABD Delaware Eyaletinin yasaları ile yönetilecek ve bunlara göre yorumlanacaktır.

8.7.1 Tahkim. Bu Anlaşmayla bağlantılı olarak herhangi bir anlaşmazlık ortaya çıkarsa, anlaşmazlık, adli mahkemelere başvurulmaksızın, Kurallara uygun olarak tayin edilen üç (3) hakem tarafından Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Kuralları (“Kurallar”) altında tahkim yoluyla çözümlenecektir. Yukarıda söz edilenlere bakılmaksızın, tarafların her biri, kendisi için var olan diğer hak veya çarelerden feragat etmeksizin, tahkimin tamamlanmasını bekleyen dava açan tarafın haklarını veya mülkiyetini korumak için gerekli olan yetkili yargı alanından bir mahkemeden geçici veya ön çare arayabilir. Tahkim duruşması başlatıldığında, tamamlanana kadar, sonraki iş günü için normal çalışma saatleri boyunca oturumda kalacaktır. Tarafların her biri, sınırlama olmaksızın, tahkim sırasındaki avukat ve meslek ücretleri, masraflar ve harcamalar dâhil olmak üzere, kendi tahkim masraflarının tümünü ödeyecektir. Bu Anlaşma altındaki hakları uygulamak için herhangi bir eylem veya işlemde, haklı çıkan taraf, masrafları ve makul avukat ücretlerini diğer taraftan geri alma hakkına sahip olacaktır. Tarafların her biri, burada öngörüldüğü şekilde tahkim muamelelerinin şahsi ve dava konusu yargılamasına razı olur ve uygun olmayan yargı yeri veya şahsi ya da dava konusu yargılamasının eksikliğine dayalı her savunmadan feragat eder. Taraflar, tahkim, karar ve kararın şartları ve hakemin yazılı görüşünün gizli olacağını ve gizli kalacağını kabul eder.

8.7.2 Tahkim Yeri. Tedarikçi Amerika Birleşik Devletleri veya Kanada’da teşkil edilmişse, burada ikamet ediyorsa veya burada bir ofisi varsa, arabuluculuk ve varsa tahkimin yargı makamı ve yeri (“Yer”) Kurallara uygun olarak ABD, Kansas, Kansas City’de yürütülecektir. Tedarikçi Hindistan’da teşkil edilmişse, burada ikamet ediyorsa veya burada bir ofisi varsa, ara buluculuk ve varsa tahkim Yeri, Kurallara uygun olarak Delhi’de yürütülecektir. Tedarikçi Amerika Birleşik Devletleri, Kanada veya Hindistan’da teşkil edilmemişse, burada ikamet etmiyorsa ve burada bir ofisi yoksa, arabuluculuk ve varsa tahkim Yeri, Kurallara uygun olarak, Tedarikçinin takdirine bağlı olarak, Birleşik Krallık, Londra’da veya Singapur Cumhuriyeti’nde yürütülecektir.

8.7.3 Tahkim Çareleri. Hakemlerin kararı ve herhangi bir emri tüm taraflar üzerinde bu tahkim üzerinde nihai ve bağlayıcı olacaktır ve buna ilişkin hüküm, yetkili bir yargı alanı mahkemesinde verilebilir. Hakemler hiçbir türden parasal olmayan veya adil çare verme veya (i) bu Anlaşma ile tutarsız olan veya (ii) aynı yargı alanında meseleye karar veren bir mahkeme tarafından verilemeyecek ya da uygulamaya konulamayacak bir çare verme ya da uygulama yetkisine sahip olmayacaktır. Hakem, herhangi türden bir temsilci veya sınıf genelinde işlemler yürütme yetkisine sahip değildir, bir kişiden fazlasının iddialarını birleştiremez ve bireysel anlaşmazlıkları çözmekle sınırlıdır. Esasa ilişkin incelemeye ancak, varsa, esasa ilişkin inceleme isteyen tarafın makul bir gerekçe göstermesi üzerine tahkim kurulu tarafından açıkça yetki verildiği ölçüde, tahkimle bağlantılı olarak izin verilecektir. C2FO’nun mülkiyet haklarının ihlali hariç olmak üzere, biçimden bağımsız olarak, bu Anlaşmadan ortaya çıkan hiçbir dava, taraflarca dava sebebinin meydana gelmesinin ardından bir (1) yıldan daha uzun bir süre sonra açılamaz.

8.8 Bağımsız Yükleniciler. C2FO ile Tedarikçinin bu Anlaşma ile kurulan ilişkisi, bağımsız yüklenici ilişkisidir ve bu Anlaşmada yer alan hiçbir şey Taraflardan herhangi birine diğerinin günlük faaliyetlerini yönlendirme veya denetleme gücünü verecek şekilde yorumlanmayacak veya bu anlama gelmeyecektir ya da Tarafları ortaklar, ortak girişimler, eş sahipler veya başka şekilde bir ortak ya da müşterek taahhüdün katılımcıları olarak teşkil etmeyecektir.

8.9 Şartlar. Bu Anlaşma önceden bildirilmeksizin C2FO tarafından değiştirilebilir ve Tedarikçi, Tedarikçinin Hizmetlere eriştiği her seferinde yürürlükteki Anlaşmaya bağlı kalmayı kabul eder. Revize edilen Anlaşma yayımlandığı zaman geçerlilik kazanacaktır.

8.10 Muhtelif. Bu Anlaşmanın herhangi bir hükmünün geçerli kanun ile uyuşmaması durumunda veya herhangi bir hükmün yetkili bir yargı alanı mahkemesi tarafından geçersiz, hükümsüz veya başka şekilde etkisiz ya da batıl kabul edildiyse: (i) bu hüküm, ilgili yasaya uygun olarak Tarafların orijinal niyetlerini mümkün olduğunca yakın şekilde yansıtacak biçimde yeniden ifade edildiği kabul edilecektir; ve (ii) bu Anlaşmanın kalan şartları, hükümleri, taahhütleri ve kısıtlamaları tam yürürlükte ve geçerlilikte olmaya devam edecektir. Taraflardan herhangi birinin bu Anlaşmanın hükümlerinin herhangi birini herhangi bir zamanda uygulamaması, Taraflardan herhangi birinin bunun ardından ilgili hükümleri uygulama hakkından feragat ettiği şeklinde kabul edilmeyecektir. Ödeme yapma yükümlülükleri hariç olmak üzere, Taraflardan herhangi birinin ifa etmemesi, ifanın Mücbir Sebepler dolayısıyla olanaksız hâle gelmesi durumunda mazur görülecektir. Bölüm başlıkları yalnızca referans kolaylığı açısından sunulur ve bu Anlaşmanın bir bölümünü oluşturmaz. Tedarikçi, bu Anlaşmada belirlenen hüküm ve şartları okumuş olarak, tüm hüküm ve şartları anladığını ve bunlarla bağlı olmayı kabul ettiğini onaylar. C2FO’nun hiçbir çalışanı, vekili, temsilcisi veya Bağlı Kuruluşu C2FO’yu Hizmetle ilgili herhangi bir sözlü beyan ya da garanti ile bağlı kılma yetkisine sahip değildir. Bu Anlaşmada açık şekilde yer almayan yazılı veyanlar veya garantiler uygulanmayacaktır.

8.11 Geçerli Dil. Bu Anlaşma İngilizce olarak hazırlanmıştır. Herhangi bir nedenle hazırlanan çevirilerin yasal geçerliliği ve bağlayıcılığı olmayıp kolaylık sağlama amaçlıdır ve bu Anlaşmanın İngilizce versiyonu geçerli olacaktır. Bu Anlaşma ile ilgili tüm iletişimler İngilizce olacaktır. Bu Anlaşma altında açılan tüm davalar ve ara buluculuk ve tahkim işlemleri İngilizce olarak yürütülecektir ve hakemlere sunulan veya tarafların herhangi birini desteklemek için kullanılan üçüncü taraf belgeye dayalı kanıtlar dışındaki tüm belgeler İngilizce olacaktır. Bölüm 8.8’in genelliğini sınırlamaksızın, Tarafların her biri: (i) herhangi bir çeviri veya söz konusu çeviri ile bu Anlaşmanın bu İngilizce versiyonu arasındaki herhangi bir tutarsızlık ya da iddia edilen tutarsızlık temelinde herhangi bir iddiada bulunmayacağını; ve (ii) bu türden herhangi bir çevirinin bu Anlaşmayı yorumlamak için kullanılmayacağını kabul eder.

8.12 İlave Özel Koşullar.

8.12.1 Bir Cass Information Systems, Inc. müşterisiyseniz, Anlaşmanız için aşağıdakiler geçerlidir: Alıcının Hizmette uygun olduğu gösterilen ihtilafsız bir fatura (“Fatura”) üzerinden Tedarikçiye Hızlandırılmış Ödeme yapması ve ilgili satıcının (“Satıcı”) sonradan Faturanın ödemesine itiraz etmesi veya Satıcının iflas dâhil olmak üzere herhangi bir nedenle bu ödeme için Alıcıya geri ödeme yapmaması durumunda (“Geçersiz Ödeme”), Tedarikçi (a) talep üzerine Geçersiz Ödemeyi Alıcıya geri ödeyeceğini, ve (b) söz konusu geri ödemeyi kolaylaştırmak için, Alıcının tercihiyle, Alıcının (i) Geçersiz Ödemeyi diğer bir veya daha fazla Tedarikçi Faturasının tazmini için uygulayabileceğini (Geçersiz Ödemede yer alan Satıcı ile ilgili olabilir veya olmayabilir) veya (ii) Geçersiz Ödeme tutarını doğrudan yatırılmış olduğu Tedarikçinin hesabından (bu durumda Tedarikçi, doğrudan Tedarikçinin hesabından karşılanmadığı ölçüde Geçersiz Ödemenin tutarı için Alıcının talebinin alınmasından itibaren 48 saat içinde doğrudan Alıcıya geri ödeme yapacaktır) çekebileceğini (ACH “borç hakkı” veya başka bir yol ile) kabul eder. Her durumda, Tedarikçinin Geçersiz Ödeme ile ilgili geri alma hakkı Alıcıya karşı değil, yalnızca Satıcıya karşı olacaktır. Bundan böyle, alt bölümler (i) ve (ii)’ye uygun olarak Alıcı tarafından kullanılabilecek geri alma yöntemleri “Geri Alma Yöntemleri” olarak adlandırılır. Tedarikçi, Tedarikçi tarafından bir üçüncü tarafa atanan Faturaların Alıcı tarafından Tedarikçiye ödenmesi için, önceki bir ödemenin yeniden uygulanması, sonraki faturalara karşı başvuru veya doğrudan ödeme yoluyla, talep edilmesi üzerine derhâl Alıcıya geri ödeme yapacaktır. Satıcı Faturalarının Tedarikçi tarafından bir üçüncü tarafa atanması durumunda, Tedarikçi, Alıcıyı ve onun bağlı kuruluşlarını, atanan bir Faturanın Alıcı tarafından Tedarikçiye ödenmesinden ortaya çıkan herhangi ve tüm kayıplar, zararlar, borçlar, talepler veya masraflara karşı (avukat ücretleri ve masrafları dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) (topluca, “Tayin Kayıpları”) tazmin edecek, savunacak ve beri kılacaktır.

8.12.2 Bir Telefónica Group satıcısıysanız, aşağıdaki bölüm Anlaşmanıza Bölüm 3.2’nin ikinci cümlesi olarak eklenmiştir: Şüphelerin önlenmesi açısından, indirim yalnızca ilgili ihtilafsız faturaları etkileyecek, Tedarikçi ile Alıcı arasındaki veya Tedarikçi ile bir Alıcı Bağlı Kuruluşu arasındaki diğer yükümlülükleri etkilemeyecektir.