Gebruiksvoorwaarden

Leveranciersovereenkomt en gebruiksvoorwaarden downloaden

Bijgewerkt op: 19 augustus 2019

C2FO – Algemene   Leveranciersvoorwaarden

Door te registreren als een gebruiker van de Site of de Dienst (“u” verwijst zowel naar u als (i) een individu en (ii) als bevoegd vertegenwoordiger van het bedrijf dat u vertegenwoordigt), erkent en garandeert u dat u de Dienst gebruikt namens het bedrijf waarvan u de gegevens deelde tijdens het registratieproces (de “Leverancier“).

U verklaart en garandeert dat u de bevoegdheid hebt om de Leverancier wettelijk te binden, en dat u volledig bevoegd bent om deze Overeenkomst aan te gaan namens de Leverancier.  De Dienst wordt u aangeboden op de website www.C2FO.com (de “Site“). De Site, de Dienst en alle andere diensten die worden geleverd door Pollen, Inc. (“C2FO“) met betrekking tot de Site of de Dienst zijn alleen bedoeld om gebruikt te worden door de Leverancier en haar goedgekeurde Gebruikers.

De toegang tot en het gebruik van de Diensten door de Leverancier en haar goedgekeurde Gebruikers wordt toegestaan op voorwaarde van uw akkoord met deze Overeenkomst. Door hieronder op de knop “IK GA AKKOORD” te klikken, accepteert u en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de dan geldende gebruiksvoorwaarden namens de Leverancier (de “Overeenkomst”) en verklaart en garandeert u verder dat deze Overeenkomst een bindend contract tussen C2FO en de leverancier vormt. C2FO en de Leverancier kunnen individueel een “Partij” worden genoemd en samen de “Partijen“.

De Overeenkomst kan van tijd tot tijd, naar goeddunken van C2FO, worden bijgewerkt. Telkens wanneer een goedgekeurde gebruiker van de Leverancier op “IK GA AKKOORD” klikt of toegang verkrijgt tot de Website of de Dienst met behulp van de gebruikersnaam en het wachtwoord van een goedgekeurde gebruiker, stemt de Leverancier ermee in gebonden te zijn aan de voorwaarden en bepalingen van de dan geldende Overeenkomst.

DEFINITIES. Het volgende zijn de definities die gelden in deze Overeenkomst.

1.1 “Vroegtijdige betaling” staat voor het indivuduele verschil voor overeengekomen betalinstermijnen voor een bepaalde niet-betwiste factuur die leidt tot een vroegtijdige betaling in ruil voor een korting ophet aangerekende bedrag door de Dienst die wordt opgenomen en een Beloning-bestand.

1.2 “Filiaal”staat, met betrekking tot een Partij, voor een onderneming of andere entiteit die een Partij beheert, wordt beheerd door of onder gemeenschappelijk beheer van een Partij staat.

1.2 “Goedgekeurde Leverancier” staat voor een derde leverancier aan de Koper die (i) toestemming kreeg van de Koper om de Dienst te gebruiken en toegang heeft tot de marktplaats van de Koper; en (ii) akkoord is gegaan met alle algemene voorwaarden met betrekking tot aanvaardbaar gebruik.

1.3 “Goedgekeurde Gebruiker” staat voor een gebruiker die is Goedgekeurd door de Leverancier om toegang te hebben tot de Dienst en deze te gebruiken namens de Leverancier.

1.4 “Beloning-bestand” staat voor een elektronisch bestand met een verzameling van toegekende aanbiedingen of aanvullende korting van goedgekeurde Leveranciers aan de Klant voor vervroegde betaling van door de Koper goedgekeurde facturen, wat leidt tot kortingen op de nominale waarde.

1.5 “Koper” staat voor een partij die een contract afsloot met C2FO voor het verwerken van niet-betwiste facturen van de Leverancier via de C2FO-marktplaats voor werkkapitaal en te zorgen voor een vervroegde betaling van een niet-betwiste factuur in ruil voor een korting op het aangerekende bedrag.

1.6 “Sluiting C2FO-markt” staat voor de tijd die wordt vermeld op de Site waarop de markt voor werkkapitaal sluit en de status van beloning voor vervroegde betaling wordt bevestigd tijdens elke plaatselijke werkdag.

1.7  “Vertrouwelijke gegevens” staat voor:

(i) Met betrekking tot C2FO, alle gegevens, software, uitvindingen, know-how, ideeën, programma’s, apparatuurprogramma’s en intellectuele eigendomsrechten van C2FO met betrekking tot, gekoppeld aan of voortkomende uit de Dienst;

(ii) Met betrekking tot de Leverancier, alle niet-openbare gegevens met betrekking tot het bedrijf of zakelijke partners van de Leverancier, volledig en gedeeltelijk; en

(iii) Met betrekking tot gelijk welke Partij, de algemene voorwaarden, prijsstelling en andere inhoud van deze Overeenkomst, alle andere gegevens, technische gegevens of know-how, met inbegrip van maar niet beperkt tot, die gegevens met betrekking tot onderzoek, productplannen, producten, diensten, klanten, markten, software, softwarecode, softwaredocumentatie, ontwikkelingen, uitvindingen, lijsten, handelsgeheimen, gegevensverzamelingen, ontwerpen, tekeningen, engineering, gegevens van hardwareconfiguratie, marketing of financiën.

Niettegenstaande het voorgaande, is dit niet met inbegrip van Marktstatistieken en -gegevens, data en know-how die:

(i) Op het moment van de vrijgave openbaar zijn of daarna toegankelijk worden voor het publiek en dit onbeperkt en niet als gevolg van een actie of verzuim van de ontvangende Partij;

(ii) Rechtmatig werden verkregen door de ontvangende Partij zonder beperking inzake vrijgave;

(iii) Wettelijk in het bezit is van de ontvangende Partij op het moment van de vrijgave;

(iv) Zijn goedgekeurd voor vrijgave via een schriftelijke goedkeuring van de uitgevende Partij of

(v) Onafhankelijk en niet in samenwerking met de ontvangende Parij werden ontwikkeld, zonder gebruik van de Vertrouwelijke informatie van de vrijgevende Partij.

1.8 “Inhoud” staat voor data, gegevens of materialen dia aan C2FO worden geleverd door of die verband houden met de Leverancier, op bekende media, nu of in de toekomst, om te gebruiken met de

1.9 “Wetten voor gegevensbescherming” staat voor alle wetten (met inbegrip van de Verordening gegevensbescherming van 1998) met betrekking tot de verwerking of bescherming van Persoonsgegevens en die gelden voor de verwerking van Persoonsgegevens door C2FO.

1.10 “Overmacht” staat voor gebeurtenissen of omstandigheden die niet in alle redelijkheid door een Partij beheerd kunnen woren, met inbegrip van, zonder beperking, acties van een gemeenschappelijke vijand, aardbevingen, overstromingen, branden, terroristische aanslagen, embargo’s, staking, overheidsacties of verordeningen of beperkingen, gevallen van Overmacht, geen internetverbinding, het niet in staat zijn op producten of diensten van derde partijen te beschermen of alle andere redenen waar het niet presteren niet wordt veroorzaakt door verzuim van de niet-presterende Partij.

1.11 “Gegevens” staat voor alle technische of bedrijfsgegevens in schritelijke, grafische, mondelingen of andere materiële of immatriële vormen, met inbegrip van maar niet beperkt tot specificaties, tekeningen, hulpmiddelen, monsters, rapporten, verzamelingen, dossiers, data, computerprogramma’s, tekeningen, modellen en geheimen.

1.12 “Intellectuele eigendomsrechten” staat voor alle octrooirechten, auteursrechten, handelgeheimen, handelsnamen, dienstmerken, handelsmerken, morele rechten, know-how en alle andere gelijkaardige rechten of immatriële activa die , in elk land of rechtsgebied ter wereld, door de wet of internationale conventies worden erkend als intellectuele creaties waarvoor de rechten op eigenaarschap en alle registraties, toepassingen, vrijgaves, vernieuwingen, uitbreidingen, verlengingen of nieuwe uitgaven van het voorgaande, nu of in de toekomst, van kracht zijn.

1.13 “Markstatistieken” staat voor alle samengevatte, afgeleide, samengestelde, gedeïdentificeerde of niet-toewijsbare gegevens met betrekking tot Transactiegegevens die gecombineerd kunnen worden met andere gegevens voor het optimaliseren, samenstellen, leveren of verbeteren van de prestaties, vormgeving, producten of diensten van C2FO.

1.14 “Partij” of “Partijen” staat individueel of samen, wat van toepassing is, voor C2FO en Leverancier en alle bevoegde opvolgers en toegewezenen.

1.5 “Sofware” staat voor (i) alle softwareprogramma’s of toepassisngen van C2FO of deze van haar derde licentiegevers, die door C2FO worden gebruikt voor het opstellen, de werking en/of de levering van de Dienst, met inbegrip van eigendomsschema’s, gegevensverwerking of opslagtoepassingen, hulpmiddelen, methodologieën, gegevensbestanden en (ii) alle brondcodes, documentatie, updates, upgrades en daarvan afgeleide werken.

1.16 “Dienst” met de merknaam “C2FO” staat voor het platform met de diensttoepassing van C2FO voor vervroegde betaling van facturen met op d markt gebaseerde korting, daaraan gekoppelde hulpmiddelen en andere diensten die toegankelijk zijn voor en gebruikt kunnen worden door de Gebruikers (onderhevig aan deze Overeenkomst) en haar goedgekeurde Gebruikers om de vervroegde betailing aan te bieden, te aanvaarden en te documenteren (in de vorm van Beloningsbestanden) met een korting van de nominale waarde van niet-betwiste facturen, met inbegrip van elke opvolger of vervanging van toekomstige diensten die dezelfde of meer functionaliteit aanbieden dan hun voorganger.

1.17 “Leveranciersdiensten” staat voor alle adviesdiensten zoals implementatie, opleiding of ondersteuning die door C2FO geleverd moet worden, zoals wordt vermeld bij de aanmeldprocedure of zoals, nu en dan schriftelijk, wordt overeengekomen tussen de Leverancier en C2FO.

1.18 “Transactiegegevens” staat voor alle gegevens, Inhoud en gegevens die worden gegenereerd door of geplaatst via de Dienst die rechtstreeks of onrechtstreeks, door gelijk welke Partij, met C2FO worden gedeeld, maar niet met inbegrip van gegevens die op het moment van vrijgave werd vernoemd als uitzondering op de definitie van Vertrouwelijke gegevens.

2.  TOENGANG TOT DE DIENST

2.1 Gebruik. C2FO verleent de Leverancier hierbij een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht aan de goedgekeurde Gebruikers voor de toegang en het gebruik van de Dienst, onderhevig aan de volgende beperkingen: (i) de Leverancier mag de Dienst alleen gebruiken voor de eigen, interne zakelijke doelen van de Leverancier; en (ii) de Leverancier zal niet (A) de volledige of delen van de dienst kopiëren; (B) de Dienst verkopen, een sublicentie toekennen, verhuren, leasen of toewijzen aan een andere persoon of entiteit; (C) de Dienst aanpassen, revere engineer, decompileren, ontmantelen, vertalen, wijzigen of afgeleide werken creëren op basis van de Dienst; (D) behalve aan goedgekeurde Gebruikers, een derde partij toestemming geven om de Diest te gebruiken; of (E) “koppelingen” op het internet aanmaken naar of van de Dienst of inhoud “framen” of “spiegelen” die deel uitmaakt van de Dienst, anders dan op de eigen intranetten van de Leverancier of haar goedgekeurde Gebruikers, (F) spam of andere herhalende of niet-gevraagde berichten die een overtreding zijn op geldende wetten, (G) strijdige, obscene, bedreigende, met inbegrip van schadelijk materiaal voor kinderen of een inbreuk zijn op de privacyrechten van derde partijen versturen, (H) materiaal verzenden of oplsaan dat softwarevirussen, wormen of Trojaanse paarden bevat of andere schadelijke computercodes, bestanden, scripts, agenten of programma’s, (I) een inbreuk plegen op of de inegriteit of prestaties van de Dienst storen of de gegevens die daarin zijn opgenomen; (J) proberen om niet-goedgekeurde toegang te verkrijgen tot de Diensten of de daaraan gekoppelde systemen of netwerken.

2.2 Toegang tot de Dienst. C2FO zal de toegang leveren tot het aanmeldscherm aan de Leverancier in opdracht van en namens de Koper en de Leverancier zal toestemming krijgen om unieke aanmeldgegevens (“Gebruikersnaam” en “Wachtwoord“) aan te maken dat door goedgekeurde Gebruikers gebruikt moet worden om toegang te verkrijgen tot de Diensten. De Leverancier is verantwoordelijk voor het behouden van de vertrouwelijkheid van Gebruikersnamen en Wachtwoorden. De Leverancier is als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder alle gecreëerde Gebruikersnamen en Wachtwoorden. De Leverancier zal C2FO onmiddellijk op de hoogte brengen van niet-goedgekeurd gebruik van een Gebruikersnaam of Wachtwoord en C2FO zal de actie ondernemen die het als gepast beschouwd om het niet-goedgekeurd gebruik aan te pakken. De Leverancier gaat hier in eigen naam mee akkoord en om van de door haar goedgekeurde Gebruikers de Dienst te gebruiken op een veilige manier overeenkomstig de redelijke normen die door C2FO van tijd tot tijd worden opgesteld en momenteel, voor zover toepasbaar, vereisen dat webbrowsers gebruik maken van 128 bit SSL

3.  REIKWIJDTE, BESCHIKBAARHEID EN MODIFICATIES

3.1 Omvang van de Dienst. De Dienst is bedoeld om transacties mogelijk te maken tussen de Leverancier en Kopers als opdrachtgevers en C2FO treedt niet op als of handelt op geen enkele manier als de Leverancier of mogelijke C2FO is geen derde begunstigde van of een garantieverlener van prestaties met betrekking tot een transactie, overeenkomst of regeling die werd getroffen tussen de Leverancier en een Koper via de Dienst. Specifiek, (i) C2FO heeft geen controle over de kwaliteit, veiligheid, wettelijkheid of beschikbaarheid van de inhoud van de diensten die toegankelijk zijn via de Dienst, de algemene voorwaarden waaronder de Inhoud, goederen en/of daaraan verbonden diensten toegankelijk zijn en geleverd worden of de naleving door de Leverancier van overeemkomsten die werden afgesloten met een Koper; (ii) C2FO heeft geen verplichtingen om betalingen te ontvangen of verdelen die werden overeengekomen door de Leverancier en de Koper; en (iii) in geen geval zal C2FO op gelijk welke manier een belang hebben in, of anderzijds beschouwd worden als zijnde binnen de keten van, Inhoud, goederen en/of daaraan verbonden diensten die worden gebruikt door de Leverancier. De leverancier erkent dat C2FO niet verantwoordelijk is voor de bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Inhoud, goederen en/of aanverwante diensten van de Leverancier. De Leverancier zal eventuele problemen die voortkomen uit een transactie, overeenkomst of regeling tussen de Leverancier en een willekeurige Koper die de Dienst gebruiken, uitsluitend met de betreffende Koper behandelen en zal C2FO niet verantwoordelijk of aansprakelijk houden voor de acties of nalatigheid van Kopers. De Leverancier is akkoord dat alle marktsluitingen van C2FO zullen plaatsvinden op een werkdag van de betreffende Koper.

3.2 Gevolg van het gebruiken van de Dienst De Leverancier erkent en is akkoord dat het gevolg van het gebruiken

van de dienst ertoe leidt dat de Koper een Vervroegde betaling overmaakt aan de Leverancier. Door akkoord te gaan met de Vervroegde betaling gaat de Leverncier akkoord om de Vervroegde betaling volledig te aanvaarden en de uiteindelijke schikking van een factuur die onderhevig is aan een Vervroegde betaling en de Leverancier is akkoord dat de Vervroegde betaling het volledig bedrag behelst dat werd aangerekend op zulke factuur. Bijgevolg doe de Leverancier hierbij aftand van alle rechten om het bedrag op te eisen dat wordt gespecificeerd op zulke factuur in ruil voor de Vervroegde betaling. De Leverancier erkent dat de Koper een derde begunstigde is van deze Sectie 3.2 en de koper de voorwaarden die hierin zijn opgenomen kan uitvoeren. De Leverancier erkent dat hij mogelijk documenten moet overleggen aan de Koper om te voldoen aan de lokale belastingwetgeving. Als gevraagde documenten niet worden geleverd binnen de termijn die werd bepaald door ofwel de Koper ofwel Pollen Inc., kan de Leverancier geen vroegtijdige betaling van haar factu(u)r(en) ontvangen. De leverancier erkent verder dat de berekening van het jaarpercentage die door de Leverancier gekoppeld is aan een aanbieding voor korting bij Vervroegde betaling binnen de Dienst gebruik maakt van de Bankers Rounding-techniek en een tolerantie heeft van één achtste (1/8e) van één (1) procent.

Als vervroegde betalingen van facturen betrekking hebben op Kopers uit het VK, vereist het beloningsbestand dat een Leverancier, waar gepast, een aanpassing vermeldt op de BTW-verslagen. De Leverancier kan het beloningsbestand behandelen als een geschikt document om BTW-verslagen aan te passen overeenkomstig Verordening 24 van SI 1994/2518. Merk op dat het zorgen voor een accurate BTW-aanpassing de exclusieve verantwoordelijkheid van de Leverancier is en niet deze van C2FO, omdat de gegevens in het beloningsbestand gebaseerd zijn op wat de Koper voorheen op de Dienst heeft geüpload. In het bijzonder als de Leverancier geen BTW heeft aangerekend op de originele factuur maar er op het beloningsbestand een bedrag voor BTW-aanpassing wordt vermeld, is het de exclusieve verantwoordelijkheid van de Leverancier om ervoor te zorgen dat er geen aanpassing wordt gemaak aan uw BTW-verslagen.

3.3 Proxy-aanbieding De Leverancier gaat er mee akkoord dat C2FO kan optreden als een goedgekeurde Gebruiker met beperkt doel namens en volgens aanwijzingen van een door de Leverancier goedgekeurde Gebruiker (inclusief per e-mail, tekstbericht, gesprek en/of configuratie van de Dienst) om Vervroegde betalingen aan te bieden of te aanvarden (“Proxy-aanbieding“). Een Proxy-aanbieding wordt aangeboden als optioneel dienstprogramma voor het gemak van de Leverancier. Daarom is C2FO in geen geval verplicht op een Proxy-aanbieding aan te bieden en kan het te allen tijde, naar eigen goeddunken, stoppen met het programma.

3.4 Beschikbaarheid van de Dienst. Niettegenstaande iets tegenstrijdig dan hierin wordt vermeld, erkent de Leverancier en gaat hij akkoord dat de beschikbaarheid van de Dienst onderhevig is aan de beschikbaarheid van verbindingen met en binnen het internet en aan andere netwerkfuncties binnen en rond het internet en dat het internet, door zijn aard, niet foutloos is en C2FO zal niet verantwoordelijk zijn voor een inbreuk op een voorstelling, garantie of covenant van deze Overeenkomst die voorktomt uit of geralateerd is aan de onbeschikbaarhied van zulke verbindingen en andere netwerkfuncties voor om het even welke reden.

3.5 Aanpassing van de Dienst. De Leveracier begrijpt en gaat akkoord dat C2FO de Dienst, hun namen of de manier waarop de Dienst beschikbaar wordt gesteld, kan wijzigen en dat die wijzigingen verchillen kunnen veroorzaken in de manier waarop de Leverancier toegang krijgt tot de Dienst. De Leverancier begrijpt ook en gaat akkoord dat, met een op redelijke termijn voorafgaande schriftelijke kennisgeving naar de Leverancier, C2FO zich het recht voorbehoudt om de Dienst te vervangen door diensten die dezelfde of meer functionaliteit bieden dan voorheen.

3.6 Leveranciersdiensten Indien akkoord werd gegaan bij de aanmeldprocedure of indien er anderzijds een akkoord werd bereikt tussen de Partijen, zal C2FO de Leveranciersdiensten leveren aan de

3.7 Schadevergoeding De Leverancier zal schadevergoeding betalen, C2FO, haar directeurs, kaderleden, leden, managers en werknemers verdedigen en schadeloos stellen van en tegen alle claims, acties, aansprakelijkheden, verliezen, schade en kosten (met inbegripe van redelijke erelonen voor advocaten) die op een bepaald momentopgelopen kunnen worden door een claim van een derde partij als gevolg van of met betrekking tot een inbreuk op de Overeenkomst door de Leverancier; elke claim van een Koper als gevolg van het gebruik of misbruik van de Dienst door de Leverancier of een claim die incosistent is met de voorstellingen of garanties van een Leverancier aan C2FO die zijn opgenomen in deze Overeenkomst.

4.  EIGENDOMSRECHTEN

4.1 Aanspraak op technologie. Alle intellectuele eigendomsrechten in het bezit van C2FO, de Software, Marktstatistieken en de Dienst, volledig of gedeeltelijk, zullen blijven behoren aan en het exclusieve eigendom blijven van C2FO en haar derde licentiegevers. De Leverancier zal, noch voor zichzelf noch namens een derde partij, de Intellectuele Eigendomsrechten van C2FO schenden.

4.2 Aanspraak op transactiegegevens. Zoals tussen de Partijen, zijn en blijven alle Intellectuele Eigendomsrechten van Transactiegegevens die geleverd worden door de Leverancier en/of haar Goedgekeurde Gebruikers in verband met de Dienst, het exclusieve eigendom van Leverancier. C2FO doet geen beweringen, geeft geen garanties of legt geen verklaringen af met betrekking tot het eigendom van Transactiegegevens. De Leverancier verleent C2FO een niet exclusieve, permanente bevoegdheid en licentie op het gebruik van transactiegegevens die worden geleverd met betrekking tot de Dienst

4.3 Aanspraak op Inhoud. Alle eigendomsrechten, rechten en belangen in en op Inhoud die bij de levering van de Dienst aan C2FO worden verstrekt, blijven eigendom van de betreffende Leverancier of andere derde eigenaars. Als de volledig of een deel van de Inhoud het onderwerp wordt van een daadwerkelijke of een dreiging tot een rechtszaak of als C2FO denkt dat zulke Inhoud een inbreuk kan zijn op de Intellectuele eigendomsrechten van een derde parij of een geldende wet, zal C2FO het recht hebben om zulke inhoud onmiddellijk te verwijderen zonder aansprakelijk gesteld te worden door de Leverancier. Alle eigendomsrechten, rechten en belangen in en op inhoud waarvoor C2FO toestemming heeft verkregen van derde licentiegevers en die worden gebruikt tijdens het leveren van de Dienst, blijven, indien van toepassing, het exclusieve eigendom van C2FO of haar externe

4.4 Voorstellen C2FO zal een royaltyvrije, wereldwijde, permanente en niet-intrekbare licentie hebben voor het gebruiken en het in de Dienst opnemen van voorstellen, ideeën, verbeteringen, aanvragen, feedback, aanbevelingen of andere gegevens die worden geleverd door de Leverancier en haar goedgekeurde Gebruikers met betrekking tot de Dienst.

4.5 De licentie van de Leverancier aan C2FO De Leverancier verleent hierbij een beperkte, niet-overdraagbare licentie aan C2FO om de naam, logo’s en handelsmerken van de Leverancier te gebruiken om de Leverancier te identificeren als gebruiker van de website en de Diensten en voor de marketing- en public relations-doeleinden van C2FO, inclusief marketingmateriaal, advertenties, klantenlijsten, persberichten, presentaties en publicaties gedurende de looptijd van deze Overeenkomst. C2FO moet de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier verkrijgen voor elk ander gebruik van de naam, logo’s en handelsmerken van de Leverancier, waarbij deze toestemming niet op onredelijke wijze mag worden onthouden of vertraagd.

5.  VERTROUWELIJKHEID EN BESCHERMING VAN GEGEVENS

5.1 Geheimhouding van Vertrouwelijke gegevens.

Elke partij zal de Vertrouwelijke gegevens van de andere partij strikt vertrouwelijk houden (need to know-basis) en zal zulke Vertrouwelijke gegevens niet delen met een derde partij. Elke patij gaat er mee akkoord dat: (i) de Vertrouwelijke gegevens alleen worden gedeeld voor de doeleinden in deze Overeenkomst en zoals uitdrukkelijk toegelaten door deze Overeenkomst; (ii) ze geen kopieën zullen maken of Vetrouwelijke gegevens zullen opslaan, of delen daarvan, behalve als dit uitdrukkelijk wordt toegelaten door deze Overeenkomst; (iii) ze geen kopieën zullen maken of bewaren van Vertrouwelijke gegevens, zoals eigendomslegenda of kennisgevingen (die een Partij of derde partij bekend maken), die worden vermeld in of op het origineel of die de vrijgevende Partij anders redelijk kan aanvragen; en (iv) ze deze Overeenkomst als Vertrouwelijke gegevens zullen behandelen. De ontvangende Partij zal de uitgevende Partij schriftelijk op de hoogte brengen van gekend niet-goedgekeurd gebruik, bezit of vrijgave van Vertrouwelijke gegevens van de uitgevende Partij. De uitgevende Partij zal het exclusieve recht hebben (maar zal niet worden verplicht om) wettelijke of andere actie te ondernemen tegen een derde partij met betrekking tot zulk niet-toegelaten gebruik, bezit of vrijgave van Vertrouwelijke gegevens van de uitgevende Partij en de ontvangende Partij zal bij zulke inspanning meewerken met de uitgevende Partij.

5.2 Rechtsmiddelen De Partijen gaan akkoord dat niettegenstaande een ander deel van deze Overeenkomst, de

de Partij die geen inbreuk pleegt, recht zal hebben op een redelijke schadeloosstelling om haar belangen te beschermen, inclusief maar niet beperkt tot vroegtijdige en betaling onder dwang, alsook financiële schade. Niets dat hierin wordt vermeld, mag worden geïnterpreteerd als een beperking van enige andere rechtsmiddelen die ter beschikking staan van de Partijen.

5.3 Vrijgaven aan overheidsinstanties Als een Partij wettelijk wordt verplicht om Vertrouwelijke gegevens vrij te geven (“Uitgevende Partij) door een overheidsinstantie, als gevolg van een gerechtelijke bevel, dagvaarding of gelijkaardig wettelijke actie (“Verplichte vrijgave“), zal de Uitgevende Partij de andere Partij (indien toegelaten) onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brenen. De uitgevende Partij zal meewerken bij de redelijke inspanningen van de andere Partij om de Verplichte vrijgave ongedaan te maken, aan te passen of aan te vechten en zal zulke gegevens alleen vrijgeven als ze daartoe wettelijk worden verplicht. Niettegestaande iets hierin dat  het tegendeel zou beweren, wordt een Verplichte vrijgave niet beschouwd als een inbreuk op bovenstaande Sectie 5.1.

5.4 Gegevensbescherming. Voor zover C2FO Persoonsgegevens verwerkt als gevolg van het aanbieden van de Dienst, gaat de Leverancier er mee akkoord dat C2FO dit doet in de hoedanigheid van Gegevensverwerker en dat de Leverancier de Gegevensbeheerder is met betrekking tot zulke Persoonsgegevens en met betrekking tot zulke Persoonsgegevens: (i) zal C2FO zulke Persoonsgegevens alleen verwerken voor het leveren van de Dienst overeenkomstig de voorwaarden in deze Overeenkomst en elke wettelijke, schriftelijke en redelijke instructies die nu en dat door de Leverancier aan C2FO worden gegeven; en (ii) zal de Leverancier de gepaste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen implementeren tegen niet-goedgekeurde of onwettige verwerking van zulke Persoonsgegevens en tegen toevallig verlis of vernietiging van of beschadiging van zulke Persoonsgegevens. Voor de doeleinden van deze Overeenkomst, zullen “Persoonsgegevens“, “Gegevensverwerker” en “Gegevensbeheerder” hetzelfde betekenen als wordt beschreven in de Verordening gegevensbescherming van 1998.

5.5 Internationale gegevensoverdrachten. C2FO en de Leverancier gaan akkoord dat Persoonsgegevens die worden verwerkt als gevolg van het leveren van de Dienst, gehost of opgelasgen zullen worden in de Verenigde Staten van Amerika door de dochteronderneming van C2FO. Met betrekking tot zulke Persoonsgegevens, erkent en garandeert C2DO dat het alle gepaste maatregelen heet genomen om te voldoen aan de geldende Wetten voor Gegevensbescherming met betrekking tot zulke Persoonsgegevens.

6.  TERMIJN EN BEËINDIGING

6.1 Termijn. Deze Overeenkomst zal ingaan op de datum waarop de Leveranier of een goedgekeurde Gebruiker zich voor het eerst registreert op de Site en akkoord gaat met deze algemene voorwaarden en ze zullen van kracht blijven zolang de dienst door C2FO wordt geleverd aan de Leverancier.

6.2 Beëindiging met gegronde reden. C2FO kan deze Overeenkomst beëindigen als (a)(i) de Leverancier de algemene voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst niet naleeft; (ii) zulke naleving niet wordt vastgesteld binnen drie (3) werkdagen na het op de hoogte brenden van de Leverancier van de niet naleving; of (b) de Leverancier hier zakelijke activiteiten beëindigt of staakt, onvermogend wordt, schriftelijk toegeeft dat de schulden niet afgelost kunnen worden, een opdracht geeft ten voordele van crediteuren of onderhevig wordt aan rechtsteekse controle door een trustee, ontvanger of gelijkaardige autoriteit of onderhevig wordt aan procedures betreffende een faillisement of onvermogendheid onder een geldende

6.3 Beëindiging zonder reden. Elke Partij kan deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen voor om het even welke reden en naar eigen goeddunken door de andere Partij niet later dan dertig (30) dagen vooraf schriftelijk op de hoogte te brengen.

6.4 Gevolg van beëindiging. Bij beëindiging van deze Overeenkomst in overeenstemming met de hierin opgenomen voorwaarden, kan C2FO de toegang van Leverancier tot en het gebruik van de Dienst onmiddellijk beëindigen. De Leverancierzal onmiddellijk stoppen met het gebruiken van de Dienst en de Vertrouwelijke gegevens die de Leverancier heeft ontvangen van C2FO vernietigen.

6.5 Overleving. Niettegenstaande het beëindigen van deze Overeenkomst, zullen Secties 6.1 – 6.3 (“Vertrouwelijkheid”) overleven voor een periode van vijf (5) jaar, Sectie 9.3 (“Werknemersbenadering”) zal overleven voor de periode van één (1) jaar, terwijl Secties 3.6 (“Schadevergoeding”), 4 (“Eigendomsrechten”), 7 {“Garantie; Disclaimer, Beperkte aansprakelijkheid”) en 8.5 (“Geldende wet”) de beëindiging van de Overeenkomst voor onbeperkte tijd zullen overleve Alle andere rechten die hieronder werden verleend, zullen eindigen bij beëindiging.

7.  DISCLAIMER; GARANTIE; BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID.

7.1 Disclaimer. Voor zover toegelaten door de wet en behalve indien ondubbelzinnig en expliciet bechreven in deze Overeenkomst, zal de Dienst Diensten leveren aan de Leverancier “zoals ze zijn” en doet C2FO specifiek afstand en wijst het alle impliciete garanties, toestanden en voorstellingen (met inbegrip van deze met betrekking tot kwaliteit, vaardigheden en zorg en geschiktheid voor een bepaald doeleinde) af met betrekking tot, gerelateerd aan of voortkomende uit deze Overeenkomst. C2FO sluit expliciet elke voorstelling, toestand of garantie uit en is niet verantwoordelijk voor het zonder fouten, veilig of ononderbroken werken van de Dienst of dat gegevens of inhoud nauwukeurig of tijdigzijn.

7.2 Leveranciersgarantie. De Leverancier erkent en garandeert dat (i) haar goedgekeurde Gebruikers bevoegd zijn om te handelen namens de Leverancier en (ii) alle transactiegegevens of andere zaken hieronder die door de Leverancier met C2FO worden gedeeld geen (A) inbreuk zijn op de rechten van een derde Partij, met inbegrip van Intellectuele eigendomsrechten, (B) overtreding is van een geldende wet, statuut, verordening of regelgeving; of (C) virussen, trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, cancel bots of andere gelijkaardige schadelijke of storende programmeerroutines bevat. De Leverancier garandeert dat: (i) hij naar behoren is georganiseerd, een geldige, bestaande en goede reputatie heeft onder toepasselijk recht; (ii) hij de macht en bevoegdheid heeft om onder deze Overeenkomst zaken uit te voeren, te leveren en te doen; en (iii) deze Overeenkomst een geldige en bindende verplichting vormt die uitvoerbaar is in overeenstemming met de bepalingen ervan.

7.3 Beperking van Aansprakelijkheid. Voor zover maximaal toegelaten door de wet, zal C2FO (en elke contractant van C2FO) in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor verlies van omzet, verlies van handel of verwachte besparingen, onbeschikbaarheid voor gebruik, onderbreking van de activiteiten, verlies van gegevens of kosten voor aankoop of vervangen van goederen, technologieën of diensten, kosten voor het dekken of punitieve of voorbeeldige of directe, indirecte, speciale, toevallige of gevolgschade met betrekking tot of als gevolg van het aanbieden van, de prestaties van of gebruik van de Dienst of Leveranciersdiensten, als dan niet veronderstelt als een inbreuk op het contract of onrechtmatig gedrag, met inbegrip van nalatigheid, zelfs als de Leverancier op de hoogte werd Bovendien is C2FO (en een eventuele onderaannemer van C2FO) niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door vertraging in de levering of het aanbieden van de Dienst of de Leveranciersdiensten. De samengestelde aansprakelijkheid van C2FO in het contract, benadeling (met inbegrip van nalatigheid of een inbreuk tegen de statutaire verplichtingen), foutieve voorstelling, schadeloosstelling of anderzijds, voortkomende met betrekking tot de uitvoering of de vernoemde uitvoering van deze Overeenkomst, zal in geen geval groter zijn dan de vergoedingen die aan C2FO weren betaald aan de Leverancier overeenkomstig deze Overeenkomst tijdend de zes (6) maande voorafgaand aan de inbreuk of het voorgekomen incident dat een schade van $100.00 veroorzaakte.

7.4 Uitsluiting. Niets in deze Overeenkomst sluit de aansprakelijkheid uit van C2FO voor de dood of persoonlijk letsel dat wordt veroorzaakt door de nalatigheid van C2FO of voor fraude of frauduleuze foutieve voorstelling.

8.  ALGEMEEN

8.1 Kennisgevingen Elke kennisgeving die vereist of toegelaten is onder de voorwaarden van deze Overeenkomst zullen persoonlijk, per fax, koerierdienst of via aangetekend schrijven, vooruitbetaald indien aan de Leverancier, worden afgeleverd op het adres van de Leverancier tijdens de aanmeldprocedure of indien ter attentie van C2FO: C2FO – Legal Notices, 4210 Shawnee Mission Parkway, Suite 400A, Fairway, KS 66205.  Al dergelijke kennisgevingen worden geacht te zijn gegeven bij ontvangst.

8.2 Rechten van derden. Behalve zoals expliciet beschreven in deze Overeenkomst, verleent deze Overeenkomst geen rechten voor een persoon noch Partij voor deze

8.3 Werknemersbenadering. Beide Partijen erkennen dat hun bedrijven afhankelijk zijn van de mogelijkheid om genoeg gekwalificeerde personen aan hun projecten te laten werken en hun werknemers en onafhankelijke contractanten ten volle te kunnen benutten. Geen Partij zal, direct of indirct, voor zichzelf of namens een andere persoon, firma, onderneming of andere entiteit, of het nu is als hoofd, agent, werknemer, aandeelhouder, partner, lid, kaderlid, directeur, enige eigenaar of anderzijds, te vragen naar of deel te nemen aan het werven van werknemers of contractanten van de andere Partij om het bedrijf of de dienst van de andere Partij te verlaten, tijdens de periode waarin zulke werknemer of onafhankelijke contractant werken voor de andere Partij en dit voor één (1) jaar onmiddellijk volgend op de periode waarin zulke werknemer of onafhankelijke contract het laatst diensten uitvoerde voor de andere Partij.

8.4 Toewijzing en onderaanneming Noch deze Overeenkomst, noch andere rechten onder deze Overeenkomst mogen, gedeeltelijk of volledig, worden toegewezen of anderzijds worden overgedragen door de Leverancier, of het nu vrijwillig is of verplicht bij wet, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van C2FO. Onderhevig aan het voorgaande zal deze Overeenkomst bindend zijn en ten voordele van de Partijen en hun respectievelijke opvolgers en toegewezenen. Niettegenstaande iets dat het tegendeel beweert, zal C2FO het recht hebben om zijn verplichtingen hieronder over te dragen aan derde

8.5 Geldende wet. Deze Overeenkomst en alle disputen of claims als gevolg van of die eraan verbonden zijn of het onderwerp van opstel (met inbegrip van niet-contractuele disputen of claims) worden beheerd door en opgesteld overeenkomstig de wetten van de staat Delaware, VS, zonder verwijzing naar de principes van tegenstrijdige wetten.

8.6 Arbitrage. Bij een dispuut met betrekking tot deze Overeenkomst, zal het dispuut worden opgelost door arbitrage onder de Regels voor Arbitrage van de Internationale kamer van koophandel (“Regels”) door drie (3) arbiters die worden aangesteld overeenkomstig de Regels, zonder inmenging van normale rechtbanken Niettegenstaande het voorgaande, kan geen van de partijen, zonder het afwijzen van andere rechten of beschikbare rechtsmiddelen, een tussentijdse of voorlopige vrijstelling vragen aan een bevoegde jurisdictie die nodig is voor het beschermen van de rechten of het eigendom van de aanklagende partij in afwachting v Zodra de zitting van de arbitrage is begonnen, zullen ze blijven zetelen tijdens normale werkuren gedurende elke werkdag tot er een besluit wordt genomen. Elke paritij zal haar eigen arbitragekosten betalen, met inbegrip van en zonder beperking, erelonen van advocaten en professiobals en kosten en vergoedingen tijdens de arbitrage. Bij elke actie voor het uitvoeren van rechten onder deze Overeenkomst, zal de winnende partij het recht hebben om de kosten en redelijke erelonen van advocaten te verhalen op Elke partij stemt toe met de persoonlijke en onderhevige jurisdictie van de arbitrage zoals hierin wordt beschreven en ziet af van elke verdediging op basis van een forum zonder dienstverlening of een gebrek aan persoonlijke of onderhevige jurisdictie. De partijen gaan akkoord at de arbitrage, de uitspraak en de voorwaarden en de schriftelijke mening van de arbiter vertrouwelijk is en zal blijven.

8.7 Locatie van de arbitrage. Als de Leverancier is georganiseerd, gevestigd of een kantoor heeft in de Verenigde Staten of Canada, is de maatschappelijke zetel en locatie (“Locatie“) van de meditatie en arbitrage, indien van toepassing, worden uitgevoerd in Kansas City, Kansas, VS overeenkomstig de Regels. Als de Leverancier niet georganiseerd is in, niet verblijft in en geen kantoor heeft in de Verenigde Staten of Canada, zla de Locatie van de meditatie en arbitrage, indien van toepassing, plaatsvinden in Londen, Verenigd Koninkrijk of de Republiek Signapore, naar goeddunken van de Leverancier of overeenkomstig de

8.8 Arbitraire rechtmiddelen. Het besluit en alle beslissingen van de arbiters zullen finaal en bindend zijn voor alle partijen betrokken bij zulke arbitrage en het oordeel kan worden ingediend bij een bevoegde juridictie. De arbiters zullen geen macht hebben om niet-monetaire of gelijkaardige vergoeding van om het even welke soort toe te kennen om een besluit te nemen of een vergoeding op te leggen die (i) consistent is met deze Overeenkomst of

(ii) niet genomen kan worden of opgelegd worden door een rechtbank die de zaak behandelt in hetzelfde rechtsgebied. De arbiter is niet bevoegd voor het procederen, in om het even welke vorm op basis van vertegenwoordiging of klasse, mag slechts claims van één persoon behandelen en is beperkt bij het oplossen van individuele disputen. Onthulling zal toegelaten zijn met betrekking tot de arbitrage, alleen voor zover het, indien van toepassing, expliciet wordt goedgekeurd door de arbitrageraad na het aantonen van een redelijke noodzaak door de partij die de onthulling vraagt. Behalve voor de inbreuk op de eigendomsrechten van C2FO, kan er geen actie, ongeacht de vorm, die voortkomt uit deze Overeenkomst aan een van de partijen worden opgedragen, één (1) jaar nadat de oorzaak van deze actie zich voordeed.

8.9 Onafhankelijke contractanten. De relatie tussen C2FO en de Leverancier die wordt vastgelegd door deze

Overeenkomst is er een van onafhankelijke contractanten en niets dat is opgenomen in deze Overeenkomst zal worden beschouwd of verondersteld om een van de Partijen de macht te geven om de dagelijkse activiteiten van de andere te controleren of De Partijen beschouwen als partners, joint ventures, mede-eigenaren of anderzijds als deelnemers aan een gemeenschappelijke onderneming.

8.10 Voorwaarden. Deze Overeenkomst is onderhevig aan wijziging door C2FO zonder voorafgaande kennisgeving en de Leverancier gaat akkoord om de geldende Overeenkomst na te leven elke keer wanneer de Leverancier de Diensten opent. De bijgewerkte Overeenkomst zal ingaan bij uitgave.

8.11 Overige Als er een bepaling in deze Overeenkomst strijdig is met de geldende wet of als er een bepaling als nietig, ongeldig of anderzijds niet effectief wordt beschouwd of als ongeldig door een rechtbank van een bevoegde jurisdictie: (i) zal zulke bepaling opnieuw worden opgesteld om de oorspronkelijke intenties van de Partijen zo goed mogelijk weer te geven overeenkomstig de geldende wet; en (ii) de resterende bepalingen, covenanten en beperkingen in deze Overeenkomst zullen volledig van kracht blijven. Het onvermogen van één van de Partijen om op een bepaald moment één van de bepalingen van deze overeenkomst af te dwingen, mag niet beschouwd worden als het afstand doen van een recht van één van de Partijen om daarna dergelijke bepalingen af te dwingen. Met uitzondering van enige verplichting betreffende, zullen beide Partijen worden verontschuldigd voor niet-betaling, voor zover de uitvoering ervan onmogelijk wordt gemaakt door overmacht. Kopteksten dienen alleen ter referentie en maken geen deel uit van deze Overeenkomst. De Leverancier erkent kennis te hebben genomen van de bepalingen en voorwaarden die in deze Overeenkomst zijn opgenomen, begrijpt alle algemene voorwaarden en gaat ermee akkoord om hieraan gebonden te zijn. Geen enkele werknemer, agent, vertegenwoordiger of filiaal van C2FO is bevoegd om C2FO te binden aan mondelingen voorstellingen op garantie met betrekking tot de Dienst. Een schriftelijke verklaring of garantie die niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomst is opgenomen, kan niet worden afgedwongen.

8.12 Geldige taal. Deze Overeenkomst werd aangegaan in het Engels. Elke

vertaling die werd voorbereid voor om het even welke reden zal een niet-bindend hulpmiddel zijn zonder wettelijk effect en de Engelse versie van deze Overeenkomst zal overheersen. Alle mededelingen met betrekking tot deze Overeenkomst moeten plaatsvinden in het Engels. Alle acties die worden ondernomen onder deze Overeenkomst en meditatie en arbitrageprocedures zullen worden uitgevoerd in het Engels en alle documenten, andere dan documentatie als bewijs van een derde partij, die worden ingediend bij de arbiters of worden gebruikt ter ondersteuning van een partij zullen in het Engels zijn. Zonder de algemeenheid van deze paragraaf 8.8 te beperken, erkennen alle partijen dat: (i) men geen enkele claim zal doen gelden op basis van een vertaling of discrepantie, of vermeende discrepantie, tussen deze vertaling en deze Engelstalige versie van deze Overeenkomst; en (ii) een dergelijke vertaling zal niet worden gebruikt om deze Overeenkomst te interpreteren.

8.13  Aanvullende specifieke voorwaarden.

8.13.1 Het volgende geldt voor uw Overeenkomst als u een Cass Information Systems,

klant bent:

Als de Koper een Vervroegde betaling overmaakt aan de Leverancier voor een niet-betwiste factuur die wordt weergeven als beschikbaar in de Dienst (“Factuur”) en de betreffende handelaar (“Handelaar”) daarna de betaling van de factuur betwist of de Handelaar anderzijds nalaat om de Koper terug te betalen om gelijk welke reden inclusief faillisement (een “Ongeldige betaling”), gaat de Leverancier er mee akkoord dat (a) ze de Ongeldige betaling zal terugbetalen aan de Koper na verzoek en (b) om zulke terugbetaling op verzoek van de Koper mogelijk te maken kan de Koper ofwel (i) de Ongeldige betaling gebruiken voor het betalen van een of meer andere facturen van de Leverancier (al dan niet met betrekking tot de Handelaar die is betrokken bij de Ongeldige betaling), of (ii) het bedrag van de Ongeldige betaling (onder ACH “recht op debitering” of andere middelen) direct afhalen van de rekening van de Leverancier waar het op werd gestort (waarbij de Leverancier de Koper direct, binnen 48 uur na ontvangst van het verzoek van de Koper om het bedrag van de Ongeldige betaling terug te betalen, terugbetalen als het niet direct van de rekening van de Leverancier werd gerecupereerd). In elk geval is het recht van de Leverancier op terugbetaling met betrekking tot de Ongeldige betaling alleen tegenover de Handelaar en niet tegenover een Koper. Hierna worden de methoden voor recuperatie die beschikbaar zijn voor de Koper overeenkomstig subsecties (i) en (ii) “Recuperatiemethoden” genoemd. De Leverancier zal de Koper na verzoek onmiddellijk terugbetalen, via het opnieuw uitvoeren van een vorige betaling, uitvoering tegen volgende facturen of via directe betaling, voor allen betalingen van de Koper aan de Leverancier of facturen die aan de Leverancier werden toegewezen door een derde partij. Als er facturen van de Leverancier of Handelaar worden toegewezen aan een derde partij, zal de Leverancier de Koper en zijn partners vergoeden stellen, verdedigen en schadeloos stellen voor alle verliezen, schade, aansprakelijkheden, claims of kosten (met inbegrip van maar neiet beperkt tot kosten en erelonen van advocaten) die voortkomen uit een betaling door de Koper aan de Leverancier van een toegewezen factuur (samen, “Toewijzing verliezen”).

8.13.2 Het volgende wordt ingevoegd als de tweede zin van Sectie 3.2 van uw Overeenkomst als u

een Telefónica Finanzas, S.A.  verkoper bent:

Om twijfel te vermijden, zal de korting enkel invloed hebben op de betreffende niet-betwiste facturen en niet op andere verplichtingen tussen Leverancier en Koper of tussen Leverancier en een filiaal van een Koper.